Порядок отримання рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою для городництва


 

Порядок  (Алгоритм)

отримання рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою для городництва

      Розроблено у відповідності до Земельного кодексу України (ст.12, 36, 122, 123,125,126,186, п.12 Перехідних положень),  Закону України «Про землеустрій» (ст.25,30,56), Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.26,33).

 

<>1.-  копія документа, що посвідчує особу;
2. Міський голова не пізніше наступного робочого  дня після отримання звернення направляє його відповідальній особі (землевпоряднику) для 
вивчення та підготовки проекту рішення  міської ради.
3. Клопотання заявника з документами, що додаються до нього, проект рішення підготовлений відповідальним працівником виконавчого комітету 
міської ради (землевпорядником) подаються на розгляд постійної комісії з питань містобудування та регулювання земельних відносин, яка надає 
відповідний висновок.
4. Проект рішення міської ради,  клопотання заявника з документами, що додаються до нього, висновок постійної комісії з питань 
містобудування та регулювання земельних відносин подаються на розгляд міської ради.
5. Міська рада на черговому засіданні, яке проводиться із земельних питань щомісячно, надає дозвіл на складання технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують  право користування земельною ділянкою і протягом 10 днів видає його заявнику.

 

До вихідного пакету документів входять :

- рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою для городництва.

 

Термін видачі рішення – протягом 10 днів після прийняття рішення міською радою, але не більше  місяця з часу звернення заявника. Рішення видається безкоштовно.

 

            Підставою відмови у наданні рішення  може бути лише невідповідність   місця  розташування  земельної  ділянки  вимогам законів,  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також  генеральних  планів населених пунктів,  іншої містобудівної
документації,  схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних утворень,  проектів  землеустрою  щодо   впорядкування   території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

 

 

Витяги із нормативно-розпорядчих документів, які врегульовують виготовлення технічної документації щодо складання документів, що посвідчують право користування  земельною  ділянкою для городництва

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

     Стаття 26.  Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад      1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, 
міської ради вирішуються такі питання:
     34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;
     35) затвердження  відповідно  до  закону  ставок   земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у 
власності відповідних територіальних громад;
         Стаття 33.   Повноваження   у   сфері  регулювання  земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища      
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) підготовка і внесення  на  розгляд  ради  пропозицій  щодо встановлення   ставки   земельного   податку,  розмірів  плати  за 
користування природними ресурсами,  вилучення  (викупу),  а  також надання під забудову та для інших потреб земель,  що перебувають у 
власності  територіальних  громад;  визначення   в   установленомупорядку   розмірів   відшкодувань  підприємствами,  установами  та 
організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та  інші екологічні збитки;  встановлення платежів за користування 
комунальними  та  санітарними   мережами   відповідних   населених пунктів;

 Закон України «Про землеустрій»

         Стаття 25. Документація із землеустрою
     Документація із  землеустрою розробляється у вигляді програм,
схем,  проектів,  спеціальних тематичних карт,  атласів, технічної
документації.
     Види документації із землеустрою:
    а) загальнодержавні  й регіональні (республіканські) програми
використання та охорони земель;
     б) схеми  землеустрою  і   техніко-економічні   обґрунтування
використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних
утворень;
     в) проекти  землеустрою  щодо  встановлення   і   зміни   меж
адміністративно-територіальних утворень;
     г) проекти  землеустрою  щодо  організації і встановлення меж
територій природно-заповідного фонду та  іншого  природоохоронного
призначення,  оздоровчого,  рекреаційного  та історико-культурного
призначення;
     ґ) проекти землеустрою  щодо  формування  земель  комунальної
власності  територіальних  громад  і  проекти  розмежування земель
державної та комунальної власності населених пунктів;
     д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
     е) проекти землеустрою щодо створення нових та  впорядкування
існуючих землеволодінь і землекористувань;
     є) проекти  землеустрою,  що  забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
     ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених
пунктів;
     з) робочі  проекти  землеустрою  щодо рекультивації порушених
земель,  землювання малопродуктивних  угідь,  захисту  земель  від
ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення,
зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими
відходами,  радіоактивними  та  хімічними  речовинами,  покращання
сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі -
робочі проекти землеустрою);
     и) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості);
     і) технічна  документація  із  землеустрою   щодо   складання
документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
     ї) спеціальні  тематичні  карти  і  атласи стану земель та їх
використання.
     Стаття 30. Погодження і затвердження документації із
                землеустрою
     Погодження і   затвердження   документації   із   землеустрою
проводиться  в  порядку,  встановленому Земельним кодексом України
( 2768-14 ), цим Законом та іншими законами України.
Стаття 56. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку
     Технічна документація    із    землеустрою   щодо   складання
документів,  що посвідчують право на земельну ділянку, крім поділу
та об'єднання земельних ділянок, включає:

     а) пояснювальну записку;
     б) технічне завдання на складання документів,  що посвідчують
право на земельну ділянку;
     в) копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб;
     г) матеріали  польових  геодезичних  робіт  і  план земельної
ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
     ґ) рішення  органу  виконавчої  влади  чи  органу   місцевого
самоврядування  про  надання  або  передачу  земельної  ділянки  у
власність або надання в  користування,  у  тому  числі  на  умовах
оренди;
     д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
     е) акт  перенесення  в  натуру  (на місцевість) меж охоронних
зон,  зон  санітарної  охорони,  санітарно-захисних  зон   і   зон
особливого режиму використання земель за їх наявності;
     є) кадастровий план земельної ділянки;
     ж) перелік   обмежень  прав  на  земельну  ділянку  і  наявні
земельні сервітути.
     Технічна   документація   із   землеустрою   щодо   складання
документів,  що  посвідчують  право власності на земельну ділянку,
право  користування  земельною  ділянкою, при поділі чи об'єднанні
земельних ділянок включає:

     а) пояснювальну записку;
     б) технічне завдання на складання документів,  що посвідчують
право на земельну ділянку, затверджене замовником документації;
     в) копії   документів,   що  посвідчують  право  на  земельні
ділянки;
     г) плани земельних ділянок,  які об'єднуються в одну земельну
ділянку,  або частини земельної ділянки,  яка виділяється в окрему
земельну ділянку;
     ґ) матеріали польових геодезичних робіт;
     д) акт прийомки-передачі межових  знаків  на  зберігання  при
поділі земельної ділянки по межі поділу;
     е) перелік   обмежень  прав  на  земельну  ділянку  і  наявні
земельні сервітути;
     є) нотаріально  посвідчена  згода  на  поділ  чи   об'єднання
земельної   ділянки   заставодержателів,   користувачів  земельної
ділянки  (у  разі  знаходження  земельної   ділянки   в   заставі,
користуванні);
     ж)  згоду власника земельної ділянки (а щодо земель державної
власності  -  органу,  згідно  з  його  повноваженнями здійснювати
розпорядження земельною ділянкою) на поділ чи об'єднання земельних
ділянок  землекористувачем (крім випадків поділу земельної ділянки
у   зв'язку  з  набуттям  права  власності  на  житловий  будинок,
розташований  на ній). { Частину другу статті 56 доповнено пунктом
"ж" згідно із Законом N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009 }

     При передачі земельних ділянок у власність чи користування та
зміні   цільового   призначення  земельних  ділянок  за  проектами
землеустрою   щодо   їх   відведення   технічна   документація  із
землеустрою  щодо  складання  документів,  що посвідчують право на
земельну ділянку, не розробляється.

 

Земельний кодекс України.

     Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у
                галузі земельних відносин
     До повноважень  сільських,  селищних,  міських  рад  у галузі
земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
     а) розпорядження землями територіальних громад;

     б) передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
     в) надання   земельних   ділянок  у  користування  із  земель
комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

     г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної
власності відповідно до цього Кодексу;

     ґ) викуп  земельних ділянок для суспільних потреб відповідних
територіальних громад сіл, селищ, міст;
     д) організація землеустрою;
     е) координація   діяльності   місцевих   органів    земельних
ресурсів;
     є) здійснення  контролю  за  використанням та охороною земель
комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  екологічного
законодавства;
     ж) обмеження,  тимчасова  заборона  (зупинення)  використання
земель громадянами і юридичними  особами  у  разі  порушення  ними
вимог земельного законодавства;
     з) підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;
     и) встановлення та зміна меж  районів  у  містах  з  районним
поділом;
     і) інформування  населення  щодо вилучення (викупу),  надання
земельних ділянок;
     ї) внесення пропозицій до районної ради щодо  встановлення  і
зміни меж сіл, селищ, міст;
     й) вирішення земельних спорів;
     к) вирішення   інших   питань  у  галузі  земельних  відносин
відповідно до закону.
        Стаття 36. Земельні ділянки для городництва

     1. Громадянам  або  їх  об'єднанням  із  земель державної або
комунальної власності можуть надаватися в оренду земельні  ділянки
для городництва.
Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або
                 комунальної власності у користування

     1. Надання   земельних   ділянок  державної  або  комунальної
власності у користування здійснюється на підставі  рішень  органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
     Рішення зазначених  органів  приймається на підставі проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
     зміни цільового призначення земельних ділянок  відповідно  до
закону;
     надання у   користування  земельних  ділянок,  межі  яких  не
встановлені в натурі (на місцевості).
     Надання у   користування   земельної   ділянки,   межі   якої
встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  зміни її цільового
призначення здійснюється на  підставі  технічної  документації  із
землеустрою   щодо   складання   документа,   що  посвідчує  право
користування земельною ділянкою.
     3. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування  в  межах їх повноважень у місячний строк розглядає
клопотання і дає дозвіл на розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки або надає мотивовану відмову у його
наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише
невідповідність   місця  розташування  земельної  ділянки  вимогам
законів,  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
також  генеральних  планів населених пунктів,  іншої містобудівної
документації,  схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань
використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних
утворень,  проектів  землеустрою  щодо   впорядкування   території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
     Забороняється відмова  у  наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  місце розташування
об'єктів  на  яких  погоджено відповідним органом виконавчої влади
або органом місцевого самоврядування згідно із статтею  151  цього
Кодексу.
     Умови і   строки   розроблення   проектів   землеустрою  щодо
відведення земельних  ділянок  визначаються  договором,  укладеним
замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.
Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.
     4. Розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  подається  Комісії  з  розгляду  питань,   пов'язаних   з
погодженням документації із землеустрою.
     Комісія протягом  трьох  тижнів з дня одержання проекту надає
відповідному  органу  виконавчої   влади   чи   органу   місцевого
самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у
його  погодженні.  У  разі  відмови  у  погодженні   проекту   він
повертається заявнику у зазначений у цій частині строк.
     Підставою відмови   у   погодженні  проекту  може  бути  лише
невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.
     У разі  якщо  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної
ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі  землевпорядної
документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного
органу  земельних  ресурсів  для   здійснення   такої   експертизи
відповідно до закону.

     5. У  разі  якщо  місце розташування об'єкта,  розміри і межі
земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови
вилучення (викупу)   цієї  ділянки  погоджені  згідно  з  вимогами
статті 151  цього  Кодексу,  які  під  час   розроблення   проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект
погодженню не підлягає.
     6. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування   у  двотижневий  строк  з  дня  отримання  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки,   а   в   разі
необхідності    здійснення   обов'язкової   державної   експертизи
землевпорядної документації згідно із законом  -  після  отримання
позитивного  висновку такої експертизи приймає рішення про надання
земельної ділянки у користування.
     9. Рішенням  про  надання земельної ділянки у користування за
проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:
     затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки;
     вилучення земельних    ділянок    у    землекористувачів   із
затвердженням   умов   вилучення   земельних   ділянок   (у   разі
необхідності);
     надання земельної  ділянки особі у користування з визначенням
умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у
разі     необхідності)     вимог    щодо    відшкодування    втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
     10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки може бути лише його невідповідність
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів.
     11. Відмова  органу  виконавчої  влади  чи  органу  місцевого
самоврядування у наданні  земельної  ділянки  у  користування  або
залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

 Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку
     Право власності на земельну ділянку, а також право постійного
користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту
державної реєстрації цих прав.

 
Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку      1. Право   власності   на   земельну   ділянку  посвідчується державним актом,  крім випадків,  визначених частиною другою  цієї статті.      2. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель  приватної  власності   без   зміни   її   меж,   цільового призначення, посвідчується:      а) цивільно-правовою   угодою   щодо   відчуження   земельної ділянки,  укладеною  в  порядку,  встановленому  законом,  у  разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;      б) свідоцтвом про право на спадщину.      3. Право    постійного    користування   земельною   ділянкою посвідчується державним актом  на  право  постійного  користування земельною ділянкою.      4. Форми  державних  актів  на  право  власності  на земельну ділянку,  право   постійного   користування   земельною   ділянкою затверджуються Кабінетом Міністрів України.      5. Право  оренди  земельної  ділянки  посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.      6. При  набутті  права  власності  на  земельну  ділянку   на підставі  документів,  визначених  частиною  другою  цієї  статті, державний  акт  на  право  власності  на  земельну   ділянку,   що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на  земельну  ділянку,  в  кожному  такому випадку відчуження земельної ділянки.      На державному  акті  про  право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку  про  відчуження   земельної   ділянки   із   зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження.      Орган, який  здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень,  робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на   підставі   документа   про   її   відчуження,  складеного  та посвідченого  в  порядку,  встановленому  законом,   протягом   14 календарних  днів  з  дня  подання  до  цього  органу  зазначеного документа.  Забороняється  вимагати  для  здійснення  відмітки  та державної  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обмежень документи, не передбачені цією статтею.      У разі  зміни  співвласника  або   набуття   права   спільної власності  на  земельну  ділянку  орган,  який  здійснює  державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх  обмежень,  також  вносить зміни  до  державного  акта  на  право  власності  на  землю  щодо співвласників земельної ділянки.      7. Відчуження частини земельної ділянки  з  виділенням  її  в окрему  земельну ділянку здійснюється після отримання її власником державного акта,  що посвідчує право власності на сформовану  нову земельну ділянку.      8. У разі якщо державним актом на право власності на земельну ділянку було посвідчено  право  власності  на  декілька  земельних ділянок,  відчуження  однієї  з  цих  ділянок  здійснюється  після виготовлення державного акта,  що  посвідчує  право  власності  на кожну з цих ділянок.      9. Державний  акт  на  право  власності  та  право постійного користування  земельною  ділянкою  видається  на   одну   земельну ділянку.      Право постійного  користування на декілька земельних ділянок, наданих  під  будівництво  та  обслуговування  лінійних   об'єктів (доріг,  трубопроводів,  ліній  електропередачі та зв'язку),  може посвідчуватися одним державним актом.
 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Установити,   що  рішення  про  передачу  громадянам  України безоплатно   у  приватну  власність  земельних  ділянок,  прийняті органами 
 місцевого  самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів  України  від  26  грудня  1992  року  "Про приватизацію земельних  
ділянок"  (  15-92  ),  є підставою для виготовлення та видачі  цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності  на 
 земельну  ділянку  за  технічною документацією щодо складання  документів,  що  посвідчують право на земельну ділянку. 
 
 
 
 
 
 
Тлумацькому міському голові
В.М. Корженьовському
гр.._________________________
жителя м.Тлумач, вул..______________________
 
 
 
                                                                         ЗАЯВА 
 
     Відповідно до  статті 36,123 Земельного кодексу України прошу дати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою для городництва на умовах оренди в урочищі _______________________________
_____________  якою раніше користувався житель м.Тлумач  __________________________________.
 
 

 

 

 

 

«___»_______________ 201_ р.   ____________________  ________________________

                                                                                                Підпис                                   Ініціали, прізвище

 

 

Документи, що додаються  до заяви:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Тлумацькому міському голові
В.М. Корженьовському
гр.._________________________
жителя м.Тлумач, вул..______________________
 
 
 
                                                                         ЗАЯВА 
 
     Відповідно до  статті 36,123 Земельного кодексу України прошу дати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою для городництва на умовах оренди в урочищі ________________________________
____________  яка  ніким не обробляється, залишилась вільною після  виділення земельних ділянок у даному масиві під будівництво та 
обслуговування  житлових будинків та господарських споруд.
               Земельна ділянка площею 0.06га у масиві «Сад-інтернат», якою я користувався з 1976року  у мене вилучена без моєї згоди під 
житлове будівництво (рішення міської ради від 23 грудня 2008р. з додатком додається) . 
 
 
 

«___»_______________ 201_ р.   ____________________  ________________________

                                                                                                Підпис                                   Ініціали, прізвище

 

 

Документи, що додаються  до заяви:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схематичний план

 розміщення земельної ділянки, що знаходиться у користуванні гр._________________________ ____за адресою, м. Тлумач,  ур. _________________

 

 

 

 

 

 


                                                                     ДОРОГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа _________га.

 

 

 

 

 

 

 

 


         Помежник _________          Помежник _________

                                                                                        

                                                                       Помежник ____        Помежник _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

«___» _____________ 201__р.          _______________       ___________________

                                                                       (Підпис)                                  (ініціали Прізвище)

 

 

Погоджено :

Землевпорядник                                                                     Р.Микуляк

 

 

 

Схематичний план

розміщення земельної ділянки, що знаходиться у користуванні гр.____________________________   за адресою, м. Тлумач, ур. _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа _________га.

 

 

 

 


                                                                     ДОРОГА

                                                                                                        

 

 

 

         Помежник _________          Помежник _________

                                                           Помежник _________          Помежник _________

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


                                                                ДОРОГА

 

 

 

 

 

 

 


«___» _____________ 201__р.          _______________       ___________________

                                                                       (Підпис)                                  (ініціали Прізвище)

 

 

Погоджено :

Землевпорядник                                                                     Р.Микуляк

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківської області

Тлумацького районуРішення

_________ сесії Тлумацької міської ради шостого  демократичного скликання

 

Від «____»__________ 2011 року

№_______-______/2011

м.Тлумач

 

Про дозвіл на складання технічної документації

із землеустрою

 

      Розглянувши клопотання та документи, що додаються до нього гр.. __________________ ________________________________жителя м.Тлумач, вул.. _______________________, про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують  право користування  земельною ділянкою для городництва на умовах оренди, керуючись ст.12, 36,123,126 ,186 та п.12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст.25,30 Закону України «Про землеустрій»,ст.26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що межі земельних ділянок визначені в натурі ( на місцевості)   міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

                            

4.  Контроль за виконанням   рішення  покласти на постійну комісію з питань містобудування та регулювання земельних відносин.

 

 

 

Міський голова                                                                          Володимир Корженьовський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •   графічні матеріали,  на  яких зазначено місце розташування земельної ділянки, посвідчені землевпорядником.
  •   копія документа, що посвідчує особу;
  •   графічні матеріали,  на  яких зазначено місце розташування земельної ділянки, посвідчені землевпорядником (схематичний план земельної ділянки).
  •     копія документа, що посвідчує особу;
  •   графічні матеріали,  на  яких зазначено місце розташування земельної ділянки, посвідчені землевпорядником (схематичний план земельної ділянки).
 •   

  1. Дати дозвіл гр..  _____________________, жителю м.Тлумач, вул..______________________   на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою для городництва на умовах оренди в ур. ___________________________________ , площею_______ га.
  2. Громадянину _________________________  звернутись у ліцензовану проектну організацію  для виготовлення технічної документації із землеустрою на договірних умовах.
  3. Технічну документацію із землеустрою, погоджену органом земельних ресурсів та органом містобудування та архітектури, подати до міської ради на затвердження.