Регламент Тлумацької Міської Ради


Затверджено: рішенням третьої сесії VІ демократичного скликання (перше засідання) Тлумацької  міської ради
від 11 лютого 2011р.   

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міська рада
Тлумацька  міська рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її ін­тересах функції та повноваження місцевого самоврядування.
Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими ак­тами України, цим регламентом та відповідними рішеннями міської ради.

Стаття 2. Предмет регламенту
Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготов­ки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, поря­док формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, поря­док формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Стаття 3. Планування роботи міської  ради.
1. Діяльність міської ради здійснюється відповідно до орієнтовних планів, які затверджуються радою на рік.
Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності міської ради, її органів та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному році із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.
2. Проект орієнтовного плану роботи міської  ради розробляється постійними комісіями ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій  окремих депутатів, депутатських фракцій/груп, міського голови.
3. Планування з питань підготовки проектів регуляторних актів  здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи ради на наступний рік до 15 грудня поточного року.
4. Орієнтовний план роботи на наступний рік затверджується на  засіданні ради в кінці поточного року і в десятиденний строк доводиться до відома всіх депутатів міської ради, виконкому,  зацікавлених організацій і службових осіб.
5. В орієнтовний план роботи на рік обов'язково включаються питання:

 - звіт міського голови  про свою роботу  перед  територіальною  громадою  на відкритій  зустрічі  з  громадянами;-  звіт міського голови  перед  радою  про  роботу  виконавчих органів ради;
- контролю за виконанням депутатських запитів, планів робіт та рішень Тлумацької  міської  ради;
- звіти посадових осіб міськвиконкому  про роботу з виконання делегованих радою повноважень, а також виконання  соціально-економічних програм, та рішень міської ради;
- звіти  керівників підприємств, що належать до комунальної власності м. Тлумач  щодо ефективного та раціонального використання  комунальної власності, щодо фінансових та виробничих показників роботи підприємства;
- звіти  керівників підприємств, що використовують  у виробничій  діяльності майно, що належить територіальній громаді м. Тлумач;
-  підготовка та затвердження проектів регуляторних актів.

5.Організація виконання орієнтовного плану покладається на секретаря ради, голів постійних комісій (по галузевих напрямках)  та виконавчий комітет  ради. Хід виконання орієнтовного плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій, в депутатських фракціях/групах. Пропозиції щодо уточнення або зміни орієнтовного  плану роботи ради розглядаються міською  радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій, депутатських фракцій.
6. На основі орієнтовного плану міський голова,  секретар ради та виконком   ради розробляють плани підготовки та проекти порядку денного чергових сесій  ради. Плани затверджуються міським головою, або посадовою особою , що його заміщує.
Планами визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов'язані з підготовкою і проведенням сесій міської ради.
7. Орієнтовні плани роботи постійних комісій складаються на поточний рік, а уточнені - на поточний квартал і затверджуються на засіданнях комісій. Відповідальним є голова комісії. Плани роботи комісій можуть коригуватись в разі включення до них позапланових питань за дорученням секретаря ради, міського голови ради, за пропозицією членів комісії, інших депутатів, депутатських фракцій/груп. 
До плану роботи комісії питання включається після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з вивченням строку підготовки питання.

Стаття 4. Мова роботи ради
Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.
У разі, коли промовець (у тому числі громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою – міським головою.

Стаття 5. Гласність в роботі ради
1. Засідання ради, її колегії, постійних та тимчасових спеціальних комі­сій є відкритими і гласними.
2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

  1. інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;
  2. конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому по­рядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і ві­домствам;
  3. інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці воно оприлюднюється у встановленому регламентом порядку.
4. Гласність роботи ради забезпечується:

  1. доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;
  2. уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;
  3. публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;
  4. уможливленням громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті,) роботу ради;

5. Представники радіо та ЗМІ мають право бути присутніми на пленарних засіданнях сесії (окрім випадків проведення закритих засідань).
6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада, процедурним рішенням, може позбавити його можливості присутності на сесії.
 7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни (на визначених для них місцях і за попереднім записом у секретаря ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійної зали.
8.  Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими осо­бами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 6. Запрошені на засідання ради
На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошу­ватися гості та службові особи.
Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
Постійна комісія ради може запросити службовців органу місцевого самовряду­вання, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питан­ня, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності.
На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або заре­єстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалеж­но від форм власності зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на за­сіданні за офіційним запрошенням.
Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попереджен­ня головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбу­вається засідання.

Стаття 7. Встановлення державних та місцевих символів
Державний прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
Міський герб та міський прапор встановлюються у приміщенні  ради на постійно.
На час пленарних засідань ради Державний прапор та міський прапор міста встановлюються в залі, де проходить засідання.