Порядок отримання рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право спільного користування земельною ділянкою суб’єктам господарювання


 

Порядок  (Алгоритм)

отримання рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право спільного користування земельною ділянкою суб’єктам господарювання

            Розроблено у відповідності до Земельного кодексу України (ст.12, 86, 89,  122, 123,125,126,186 та п.12 Перехідних положень),  Закону України «Про землеустрій» (ст.25,30,56), Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.26,33,42).    Цивільного кодексу (ст.635), Податкового кодексу (ст.288), Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ст.7.

 

 

<>1.-----2768-14 ), цим Законом та іншими законами України.
 Стаття 56. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку
      Технічна документація    із    землеустрою   щодо   складання
 документів,  що посвідчують право на земельну ділянку, крім поділу
 та об'єднання земельних ділянок, включає: { Абзац перший статті 56
 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 1066-VI ( 1066-17 ) від
 05.03.2009 } 
      а) пояснювальну записку;
      б) технічне завдання на складання документів,  що посвідчують
 право на земельну ділянку;
      в) копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб;
      г) матеріали  польових  геодезичних  робіт  і  план земельної
 ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
      ґ) рішення  органу  виконавчої  влади  чи  органу   місцевого
 самоврядування  про  надання  або  передачу  земельної  ділянки  у
 власність або надання в  користування,  у  тому  числі  на  умовах
 оренди;
      д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
      е) акт  перенесення  в  натуру  (на місцевість) меж охоронних
 зон,  зон  санітарної  охорони,  санітарно-захисних  зон   і   зон
 особливого режиму використання земель за їх наявності;
      є) кадастровий план земельної ділянки;
      ж) перелік   обмежень  прав  на  земельну  ділянку  і  наявні
 земельні сервітути.
      Технічна   документація   із   землеустрою   щодо   складання
 документів,  що  посвідчують  право власності на земельну ділянку,
 право  користування  земельною  ділянкою, при поділі чи об'єднанні
 земельних ділянок включає: { Абзац перший частини другої статті 56
 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 1702-VI ( 1702-17 ) від
 05.11.2009 } 
     а) пояснювальну записку;
      б) технічне завдання на складання документів,  що посвідчують
 право на земельну ділянку, затверджене замовником документації;
      в) копії   документів,   що  посвідчують  право  на  земельні
 ділянки;
      г) плани земельних ділянок,  які об'єднуються в одну земельну
 ділянку,  або частини земельної ділянки,  яка виділяється в окрему
 земельну ділянку;
      ґ) матеріали польових геодезичних робіт;
      д) акт прийомки-передачі межових  знаків  на  зберігання  при
 поділі земельної ділянки по межі поділу;
      е) перелік   обмежень  прав  на  земельну  ділянку  і  наявні
 земельні сервітути;
      є) нотаріально  посвідчена  згода  на  поділ  чи   об'єднання
 земельної   ділянки   заставодержателів,   користувачів  земельної
 ділянки  (у  разі  знаходження  земельної   ділянки   в   заставі,
 користуванні);
      ж)  згоду власника земельної ділянки (а щодо земель державної
 власності  -  органу,  згідно  з  його  повноваженнями здійснювати
 розпорядження земельною ділянкою) на поділ чи об'єднання земельних
 ділянок  землекористувачем (крім випадків поділу земельної ділянки
 у   зв'язку  з  набуттям  права  власності  на  житловий  будинок,
 розташований  на ній). { Частину другу статті 56 доповнено пунктом
 "ж" згідно із Законом N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009 }

 

     При передачі земельних ділянок у власність чи користування та зміні   цільового   призначення  земельних  ділянок  за  проектами землеустрою   щодо   їх   відведення   технічна   документація  із землеустрою  щодо  складання  документів,  що посвідчують право на земельну ділянку, не розробляється.

Земельний кодекс України.

     Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у                 галузі земельних відносин      До повноважень  сільських,  селищних,  міських  рад  у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:      а) розпорядження землями територіальних громад;

     б) передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;      в) надання   земельних   ділянок  у  користування  із  земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

     г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

     ґ) викуп  земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;      д) організація землеустрою;      е) координація   діяльності   місцевих   органів    земельних ресурсів;      є) здійснення  контролю  за  використанням та охороною земель комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  екологічного законодавства;      ж) обмеження,  тимчасова  заборона  (зупинення)  використання земель громадянами і юридичними  особами  у  разі  порушення  ними вимог земельного законодавства;      з) підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;      и) встановлення та зміна меж  районів  у  містах  з  районним поділом;      і) інформування  населення  щодо вилучення (викупу),  надання земельних ділянок;      ї) внесення пропозицій до районної ради щодо  встановлення  і зміни меж сіл, селищ, міст;      й) вирішення земельних спорів;      к) вирішення   інших   питань  у  галузі  земельних  відносин відповідно до закону.        Стаття 86. Спільна власність на землю

     1. Земельна ділянка може знаходитись у спільній  власності  з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток  учасників  спільної власності (спільна сумісна власність).      2. Суб'єктами  права  спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи.      3. Суб'єктами права спільної власності  на  земельні  ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради.      4. Право  спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю.      Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку      1. Земельна  ділянка може належати на праві спільної сумісної власності лише громадянам.      2. У  спільній  сумісній   власності   перебувають   земельні ділянки:      а) подружжя;      б) членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними;      в) співвласників жилого будинку.      3. Володіння,   користування   та   розпорядження   земельною ділянкою спільної сумісної власності здійснюються за договором або законом.      4. Співвласники земельної ділянки,  що перебуває  у  спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки.      5. Поділ  земельної  ділянки,  яка  є  у  спільній   сумісній власності,  з виділенням частки співвласника,  може бути здійснено за умови попереднього визначення розміру земельних часток,  які  є рівними,  якщо  інше  не  передбачено  законом  або не встановлено судом.  Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних                  ділянок громадянами      1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка  перебуває  у  його  користуванні,  подає заяву до відповідної районної,  Київської   чи   Севастопольської   міської   державної адміністрації   або   сільської,   селищної,   міської   ради   за місцезнаходженням земельної ділянки.      2. Рішення органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування  щодо  приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів,  що підтверджують розмір земельної ділянки.      3. Громадяни    -   працівники   державних   та   комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери  з  їх  числа,  зацікавлені  в  одержанні  безоплатно у власність  земельних  ділянок,  які   перебувають   у   постійному користуванні цих підприємств,  установ та організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель відповідно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації.      4. Відповідний  орган  місцевого  самоврядування  або   орган виконавчої  влади  в  місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл  підприємствам,  установам  та  організаціям  на   розробку проекту приватизації земель.      5. Передача   земельних  ділянок  у  власність  громадянам  - працівникам   державних   та   комунальних   сільськогосподарських підприємств,  установ  та  організацій,  а  також пенсіонерам з їх числа провадиться після затвердження проекту приватизації земель у порядку, встановленому цим Кодексом.      6.  Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної  або  комунальної  власності для   ведення   фермерського   господарства,   ведення  особистого селянського  господарства,  ведення  садівництва,  будівництва   і обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель і споруд (присадибної  ділянки),   індивідуального   дачного   будівництва, будівництва   індивідуальних  гаражів  у  межах  норм  безоплатної приватизації,  подають   клопотання   до   відповідної   районної, Київської  чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської,  селищної,  міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.  У  клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали,  на  яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки,  погодження землекористувача (у разі вилучення  земельної ділянки,  що  перебуває  у  користуванні  інших  осіб) та висновки конкурсної комісії (у разі надання земельної ділянки  для  ведення фермерського господарства).

     7. Районна,   Київська  чи  Севастопольська  міська  державна адміністрація  або  сільська,  селищна,  міська   рада   розглядає клопотання  у  місячний  строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта  вимогам законів,  прийнятих  відповідно  до них нормативно-правових актів, генеральних  планів  населених  пунктів  та  іншої   містобудівної документації,  схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання  та  охорони  земель   адміністративно-територіальних утворень,   проектів   землеустрою  щодо  впорядкування  територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.      Проект землеустрою   щодо   відведення   земельної    ділянки розробляється   за   замовленням   громадян   особами,  які  мають відповідні дозволи (ліцензії) на  виконання  цих  видів  робіт,  у строки, що обумовлюються угодою сторін.

     8. Розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  подається  Комісії  з  розгляду  питань,   пов'язаних   з погодженням документації із землеустрою (далі - Комісія).      Комісія протягом  трьох  тижнів з дня одержання проекту надає відповідному  органу  виконавчої   влади   чи   органу   місцевого самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у його погодженні.  У разі відмови у погодженні проект  повертається заявнику у зазначений у цій частині строк.      Підставою відмови   у   погодженні  проекту  може  бути  лише невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.      У разі  якщо  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі  землевпорядної документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи.

     9. Районна,  Київська  чи  Севастопольська  міська   державна адміністрація  або  сільська,  селищна,  міська рада у двотижневий строк  з  дня  отримання  погодженого  проекту  землеустрою   щодо відведення  земельної  ділянки  (а  в разі необхідності здійснення обов'язкової  державної  експертизи  землевпорядної   документації згідно  із  законом  -  після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

     10. Відмова  органу  виконавчої  влади  чи  органу  місцевого самоврядування  у  передачі  земельної  ділянки  у  власність  або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.      11. У   разі   відмови  органу  виконавчої  влади  чи  органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у  власність або  залишення  заяви  без розгляду питання вирішується в судовому порядку. Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або                  комунальної власності у користування      1. Надання   земельних   ділянок  державної  або  комунальної власності у користування здійснюється на підставі  рішень  органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.      Рішення зазначених  органів  приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:      зміни цільового призначення земельних ділянок  відповідно  до закону;      надання у   користування  земельних  ділянок,  межі  яких  не встановлені в натурі (на місцевості).      Надання у   користування   земельної   ділянки,   межі   якої встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  зміни її цільового призначення здійснюється на  підставі  технічної  документації  із землеустрою   щодо   складання   документа,   що  посвідчує  право користування земельною ділянкою.      5. У  разі  якщо  місце розташування об'єкта,  розміри і межі земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу)   цієї  ділянки  погоджені  згідно  з  вимогами статті 151  цього  Кодексу,  які  під  час   розроблення   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект погодженню не підлягає.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Тлумацькому міському голові
                      В.М. Корженьовському
 
 
                              ЗАЯВА 
     Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", ст.123, 124,134 Земельного кодексу 
України просимо дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право спільного
 користування земельною ділянкою на умовах оренди для розміщення та обслуговування ___________________________________________________
                                                     (об'єкт, на який видається документ)
 
______________________________________________________________________(місцезнаходження (адреса) об'єкта,  на який видається документ)
___________________________________________________________________________________________________      (вид діяльності згідно з КВЕД)
___________________________________________________(у давальному відмінку повне найменування юридичних осіб/ ім'я, по батькові та прізвища
___________________________________________________________________________________________________           фізичних осіб - підприємців)
__________________________________________________________________________________________________(ідентифікаційні коди згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________ідентифікаційні номери фізичних осіб - підприємців, платників податків та інших обов'язкових платежів)
___________________________________(ім'я, по батькові та прізвища керівників юридичних осіб/ фізичних осіб - підприємців/уповноважених осіб)
___________________________________________________________(місцезнаходження юридичих осіб/місце проживання   фізичних осіб - підприємців) 
         _______________________                          ________________            (телефон)                                        (телефакс) 
"___" ____________ 200_ р.       __________________________________________                                         

                                                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи -    

                                                                          підприємця, уповноваженої особи)
 

"___" ____________ 200_ р.       __________________________________________                                         

                                                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи -    

                                                                          підприємця, уповноваженої особи)
 

                                                                                                                                                                                                

Документи, що додаються  до заяви:

-   копії свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарювання (кожного співвласника);

-   копії  установчих  документів  для  юридичних осіб;

-   копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою, в т.ч. рішення органу місцевого самоврядування про надання
 земельної ділянки; 

 -   копії документів, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості(кожного співвласника);

-    графічні матеріали із зазначенням місця розташування земельної ділянки та її орієнтовної площі, погоджені землевпорядником.
 
Заповнюється адміністратором: 
 
 
"___" ____________ 200_ р.         
   |(дата надходження заяви)          Реєстраційний номер_______________
 
_____________________           ___________________________________
        (підпис)                           (ініціали та прізвище адміністратора
                                                         

      

                          

 

Схематичний план

 розміщення земельної ділянки, що знаходиться у користуванні гр._________________________ ____за адресою, м. Тлумач, вул.________________

                                          ур. ____________________

 

 

 

 

 

 


                                                                     ДОРОГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа _________га.

 

 

 

 

 

 

 

 


         Помежник _________          Помежник _________

                                                                                        

                                                                       Помежник ____        Помежник _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

«___» _____________ 201__р.          _______________       ___________________

                                                                       (Підпис)                                  (ініціали Прізвище)

 

      Погоджено :

Землевпорядник                                                                     Р.Микуляк

 

 

 

Схематичний план

розміщення земельної ділянки, що знаходиться у користуванні гр.____________________________   за адресою, м. Тлумач, вул._______________                                    ур. ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа _________га.

 

 

 

 


                                                                     ДОРОГА

                                                                                                        

 

 

 

         Помежник _________          Помежник _________

                                                           Помежник _________          Помежник _________

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


                                                                ДОРОГА

 

 

 

 

 

 

 


«___» _____________ 201__р.          _______________       ___________________

                                                                       (Підпис)                                  (ініціали Прізвище)

 

Погоджено :

Землевпорядник                                                                     Р.Микуляк

 

 

 

 

 

 

 

                                   

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківської області

Тлумацького району

Рішення

_________ сесії Тлумацької міської ради шостого  демократичного скликання

 

Від «____»__________ 2011 року

№_______-______/2011

м.Тлумач

 

Про дозвіл на складання технічної

документації із землеустрою

 

      Розглянувши клопотання та документи, що додаються до нього підприємця______________ жителя м.Тлумач, вул.. _______________________, підприємця __________________________ жителя м.Тлумач, вул.. __________________________ про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують  право спільного користування земельною ділянкою на умовах оренди, керуючись ст.12, 86,89,125,126 ,186 та п.12 Перехідних положень Земельного Кодексу України, ст.635 Цивільного кодексу України, ст.25,30 Закону України «Про землеустрій», ст.26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що межі земельної ділянки визначені в натурі ( на місцевості)   міська рада

 

в и р і ш и л а :

  1. Дати дозвіл підприємцю   _____________________________, жителю м.Тлумач, вул..______________________  та підприємцю ___________________________ жителю м.Тлумач вул.. ______________________  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право спільного користування земельною ділянкою на умовах оренди  для  розміщення та обслуговування

_________________________________________________________________________________,  за адресою, м.Тлумач, вул.. _______________________, площа ________ га.

  1. Підприємцям  _________________________ та ___________________________  звернутись у ліцензовану проектну організацію  для виготовлення технічної документації із землеустрою  на договірних умовах.
  2. Технічну документацію із землеустрою, погоджену органом земельних ресурсів та органом містобудування та архітектури, подати до міської ради на затвердження.
  3. Заключити з виконавчим комітетом міської ради попередній договір про тимчасове користування земельною ділянкою на умовах оренди.

5.  Контроль за виконанням   рішення  покласти на постійну комісію з питань містобудування та регулювання земельних відносин.

 

 

Міський голова                                                                          Володимир Корженьовський

 

 

 

 

 

Попередній  договір про користування земельною ділянкою

«____»_____________ 2011р.                                                                         м.Тлумач 

Керуючись вимогами ст.635 Цивільного кодексу України, ст.288 Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі»,  ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Тлумацька міська рада, код ЄДРПОУ 04054234, м.Тлумач, вул. Макуха,2,  в особі  міського голови Корженьовського Володимира Михайловича, що проживає в м.Тлумач, який діє на підставі рішення  1 сесії Тлумацької міської ради VIдемократичного скликання від 19 листопада 2010 року,  надалі - «Сторона-1», а з іншої сторони – приватний підприємець (громадянин) ___________________________, м.Тлумач, вул.______________________, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, видане Тлумацькою райдержадміністрацією, Івано-Франківської області, «___»____________20____р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – ____________________, надалі – «Сторона – 2», а разом «Сторони» уклали цей договір про нижчевикладене:

                                 1.Предмет договору

1.1. Сторона  1  зобов'язується надати у тимчасове користування земельну ділянку для обслуговування _________________________________________________________ у  м.Тлумач, вул.._______________  на період виготовлення, погодження і затвердження технічної документації та укладення основного договору про оренду земельної ділянки.

1.2. Рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою видається після посвідчення  даного договору та представлення підтверджуючого документа про внесення орендної плати за 3 (три) місяці.  

2. Оплата та порядок розрахунків

2.1.Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою  за цим договором становить  12  відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з врахуванням індексації, що становить ____________ грн.

2.2. Розрахунок проводиться Стороною 2 в безготівковій формі на розрахунковий рахунок  Сторони 1.

 

3. Термін дії договору та її припинення.

3.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє до укладення та реєстрації  основного договору..

                                       4. Адреса і реквізити Сторін

Юридичні Адреси Сторін  

Сторона - 1                                                              Сторона – 2

Тлумацька міська рада

м.Тлумач, вул. Макуха,2

___________________ В.Корженьовський

 

Підприємець ________________________

м.Тлумач, вул._______________________

________________   __________________