Порядок видачі рішення про надання земельної ділянки в оренду для городництва за матеріалами технічної документації із землеустрою (із запасу земель для городництва)


 

Порядок  (Алгоритм)

видачі рішення про надання земельної ділянки в оренду для городництва за матеріалами технічної документації із землеустрою

 (із запасу земель для городництва)

 

Розроблено у відповідності до Земельного кодексу України (ст.122,123,124,134,151, 186, п.12 Перехідних положень),  Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ст.7,  Закону України „Про оренду землі”, ст.26,33,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1.  Громадяни, які бажають отримати земельну ділянкув оренду для городництва із запасу земель для городництва, тобто отримати земельну ділянку, від якої відказались інші землекористувачі у масиві, виділеному для городництва до 2002року,  межі якої визначені в натурі, подають  до органу місцевого самоврядування пакет документів, до складу якого входять  :

 

-  заява на ім’я міського голови про видачу рішення на передачу в оренду земельної ділянки;

- копія документа, що посвідчує особу;

-  технічна документація із землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою, погоджена органом земельних ресурсів та органом містобудування та архітектури.

2. Міський голова не пізніше наступного робочого дня після отримання звернення направляє його відповідальній особі (землевпоряднику) для вивчення та підготовки проекту рішення  міської ради.

3. Клопотання заявника з документами, що додаються до нього, проект рішення підготовлений відповідальним працівником виконавчого комітету
 міської ради (землевпорядником) подаються на розгляд постійної комісії з питань містобудування та регулювання земельних відносин, яка 
надає відповідний висновок.
4. Проект рішення міської ради,  клопотання заявника з документами, що додаються до нього, висновок постійної комісії з питань 
містобудування та регулювання  земельних відносин подаються на розгляд міської ради.

5.  Міська рада на черговому засіданні, яке проводиться із земельних питань щомісячно, приймає рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою та надання земельної ділянки в оренду для городництва і  протягом 10 днів

видає заявнику.

 

До вихідного пакету документів входять :

- рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою та надання земельної ділянки в оренду  для городництва.

 Термін видачі  рішення – протягом 10 днів з часу прийняття рішення але не пізніше  місяця з часу подання пакету документів до органу місцевого самоврядування.

Рішення видається безкоштовно.

Підстави відмови  :

  • до органу місцевого самоврядування подано неповний комплект документів;
  • у документах виявлено недостовірні дані.

     Підставою відмови   у   погодженні  технічної документації із землеустрою може  бути  лише невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 

Витяги із нормативних актів , які врегульовують видачу  дозвільних  документів щодо передачі в оренду  земельних ділянок.

 

        Стаття 36. Земельні ділянки для городництва
     1. Громадянам  або  їх  об'єднанням  із  земель державної або
комунальної власності можуть надаватися в оренду земельні  ділянки
для городництва.
Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або
                 комунальної власності у користування
     1. Надання   земельних   ділянок  державної  або  комунальної
власності у користування здійснюється на підставі  рішень  органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
     Рішення зазначених  органів  приймається на підставі проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
     зміни цільового призначення земельних ділянок  відповідно  до
закону;
     надання у   користування  земельних  ділянок,  межі  яких  не
встановлені в натурі (на місцевості).
     Надання у   користування   земельної   ділянки,   межі   якої
встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  зміни її цільового
призначення здійснюється на  підставі  технічної  документації  із
землеустрою   щодо   складання   документа,   що  посвідчує  право
користування земельною ділянкою.
     3. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування  в  межах їх повноважень у місячний строк розглядає
клопотання і дає дозвіл на розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки або надає мотивовану відмову у його
наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише
невідповідність   місця  розташування  земельної  ділянки  вимогам
законів,  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
також  генеральних  планів населених пунктів,  іншої містобудівної
документації,  схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань
використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних
утворень,  проектів  землеустрою  щодо   впорядкування   території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
     Забороняється відмова  у  наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  місце розташування
об'єктів  на  яких  погоджено відповідним органом виконавчої влади
або органом місцевого самоврядування згідно із статтею  151  цього
Кодексу.
     Умови і   строки   розроблення   проектів   землеустрою  щодо
відведення земельних  ділянок  визначаються  договором,  укладеним
замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.
Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.
     4. Розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  подається  Комісії  з  розгляду  питань,   пов'язаних   з
погодженням документації із землеустрою.
     Комісія протягом  трьох  тижнів з дня одержання проекту надає
відповідному  органу  виконавчої   влади   чи   органу   місцевого
самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у
його  погодженні.  У  разі  відмови  у  погодженні   проекту   він
повертається заявнику у зазначений у цій частині строк.
     Підставою відмови   у   погодженні  проекту  може  бути  лише
невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.
     У разі  якщо  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної
ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі  землевпорядної
документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного
органу  земельних  ресурсів  для   здійснення   такої   експертизи
відповідно до закону.
     5. У  разі  якщо  місце розташування об'єкта,  розміри і межі
земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови
вилучення (викупу)   цієї  ділянки  погоджені  згідно  з  вимогами
статті 151  цього  Кодексу,  які  під  час   розроблення   проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект
погодженню не підлягає.
     6. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування   у  двотижневий  строк  з  дня  отримання  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки,   а   в   разі
необхідності    здійснення   обов'язкової   державної   експертизи
землевпорядної документації згідно із законом  -  після  отримання
позитивного  висновку такої експертизи приймає рішення про надання
земельної ділянки у користування.
     9. Рішенням  про  надання земельної ділянки у користування за
проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:
     затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки;
     вилучення земельних    ділянок    у    землекористувачів   із
затвердженням   умов   вилучення   земельних   ділянок   (у   разі
необхідності);
     надання земельної  ділянки особі у користування з визначенням
умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у
разі     необхідності)     вимог    щодо    відшкодування    втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
     10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки може бути лише його невідповідність
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів.
     11. Відмова  органу  виконавчої  влади  чи  органу  місцевого
самоврядування у наданні  земельної  ділянки  у  користування  або
залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.
   Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку
     Право власності на земельну ділянку, а також право постійного
користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту
державної реєстрації цих прав.

Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку      1. Право   власності   на   земельну   ділянку  посвідчується державним
 актом,  крім випадків,  визначених частиною другою  цієї статті.      2. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель
  приватної  власності   без   зміни   її   меж,   цільового призначення, посвідчується:      а) цивільно-правовою   угодою   щодо   
відчуження   земельної ділянки,  укладеною  в  порядку,  встановленому  законом,  у  разі набуття права власності на земельну ділянку за 
такою угодою;      б) свідоцтвом про право на спадщину.      3. Право    постійного    користування   земельною   ділянкою посвідчується 
державним актом  на  право  постійного  користування земельною ділянкою.      4. Форми  державних  актів  на  право  власності  на земельну
 ділянку,  право   постійного   користування   земельною   ділянкою затверджуються Кабінетом Міністрів України.      5. Право  оренди  
земельної  ділянки  посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.      6. При  набутті  права  власності  на 
 земельну  ділянку   на підставі  документів,  визначених  частиною  другою  цієї  статті, державний  акт  на  право  власності  на  
земельну   ділянку,   що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на  земельну  ділянку,
  в  кожному  такому випадку відчуження земельної ділянки.      На державному  акті  про  право власності на земельну ділянку нотаріус, 
який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку  про
  відчуження   земельної   ділянки   із   зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження.      Орган, який  здійснює 
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень,  робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на   підставі   документа   
про   її   відчуження,  складеного  та посвідченого  в  порядку,  встановленому  законом,   протягом   14 календарних  днів  з  дня  
подання  до  цього  органу  зазначеного документа.  Забороняється  вимагати  для  здійснення  відмітки  та державної  реєстрації  прав  
на  нерухоме  майно  та  їх  обмежень документи, не передбачені цією статтею.      7. Відчуження частини земельної ділянки  з  виділенням
  її  в окрему  земельну ділянку здійснюється після отримання її власником державного акта,  що посвідчує право власності на сформовану  
нову земельну ділянку.      8. У разі якщо державним актом на право власності на земельну ділянку було посвідчено  право  власності  на  
декілька  земельних ділянок,  відчуження  однієї  з  цих  ділянок  здійснюється  після виготовлення державного акта,  що  посвідчує  право
  власності  на кожну з цих ділянок.      9. Державний  акт  на  право  власності  та  право постійного користування  земельною  ділянкою  
видається  на   одну   земельну ділянку.      Право постійного  користування на декілька земельних ділянок, наданих  під  будівництво  та 
 обслуговування  лінійних   об'єктів (доріг,  трубопроводів,  ліній  електропередачі та зв'язку),  може посвідчуватися одним державним 
актом.

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Установити,   що  рішення  про  передачу  громадянам  України безоплатно   у  приватну  власність  земельних  ділянок,  прийняті органами 
 місцевого  самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів  України  від  26  грудня  1992  року  "Про приватизацію земельних  
ділянок"  (  15-92  ),  є підставою для виготовлення та видачі  цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності  на  
земельну  ділянку  за  технічною документацією щодо складання  документів,  що  посвідчують право на земельну ділянку. 
Тлумацькому міському голові
                                                  В.М.Корженьовському
                                                                                     Гр.. _____________________________
                                                                                     жителя м.Тлумач, вул.._______________
 
                              
 
 
                                   ЗАЯВА 
     Відповідно до  статті ст.36, 123 Земельного кодексу України прошу дати дозвіл на передачу в оренду для городництва земельну ділянку із
 запасу земель для городництва  в ур._____________________
площею _________, якою раніше користувався (лась) гр.._______________________ .
 
 
 
  
 
"___" _________ 200_ р. ____________  __________________                                         

                                                                                підпис                                             Ініціали, Прізвище

 

 

 

 

Документи, що додаються  до заяви:

 

-   копія документа, що посвідчує особу;

-   технічна документація із землеустрою, погоджена органом земельних ресурсів та органом містобудування та архітектури;

-   довідка органу земельних ресурсів про ціну земельної  ділянки згідно нормативно-грошової оцінки з врахуванням індексації.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківської області

Тлумацького районуРішення

________сесії Тлумацької міської ради шостого  демократичного скликання

 

від «____»__________ 2011 року

№_______-______/2011

м.Тлумач

 

Про надання земельної ділянки

для городництва в оренду

 

      Розглянувши клопотання,  технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою громадянина ________________________  жителя м. Тлумач, вул..________________ про надання земельної  ділянки в оренду  для городництва, керуючись ст..12, 36, 122, 123, 124, 134, п.12 Перехідних положень  Земельного Кодексу України,  ст.25,30 Закону України «Про землеустрій», ст.288 Податкового кодексу України,  ст.26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                         вирішила :

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою гр.._________________________, жителю м. Тлумач , вул.. __________________  для городництва.

2.  Надати  гр.. __________________  земельну ділянку із запасу  земель для городництва  у  м.Тлумач, урочище _____________________ площею _____ га в оренду   для  городництва  терміном на _______ років.

3.  Встановити орендну плату в розмірі __________ грн.. в рік, що становить 0,1 від нормативної грошової оцінки землі.

4.   Громадянину _______________________  у термін до трьох місяців  заключити договір оренди з виконавчим комітетом Тлумацької міської ради  та зареєструвати в установленому порядку.

 

5. Контроль за виконанням   рішення  покласти на постійну комісію з питань містобудування та регулювання земельних відносин.

 

 

 

Міський  голова                                                                        Володимир Корженьовський