Про затвердження Положення щодо врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки


 

14.11.2012р.

 

проект

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківської області

                                                                                                                      Тлумацького району     
Рішення

___________  сесії Тлумацької міської ради шостого демократичного скликання

 

Від ________ 201__року

№ ___ -__/201_                                                                                                   м. Тлумач

 

Про затвердження Положення щодо врегулювання земельних

відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки

 

          Розглянувши практику територіальних громад населених пунктів України щодо врегулювання земельних відносин до укладання і державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», статтею 635 Цивільного кодексу України, з метою скорочення терміну для укладання договорів оренди землі, збільшення надходжень від плати за землю, захисту міської ради від несумлінних майбутніх орендарів, що ухиляються від вчасного укладання договорів оренди, забезпечення ефективного використання земельного фонду міста та в інтересах міської громади, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення щодо врегулювання земельних відносин до моменту укладання основного договору оренди земельної ділянки (додаток 1).

2. Затвердити примірний попередній договір оренди землі (додаток 2).

       3. Встановити для суб’єктів господарювання, які фактично використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів

           або з правовстановлюючими документами, розмір орендної плати в яких не відповідає вимогам Податкового кодексу України, 

           річну орендну плату за користування земельними ділянками в розмірі від 3 до 12% від нормативної грошової оцінки земель міста   Тлумач. 

4. Секретарю міської ради В.Салітрі оприлюднити дане рішення на офіційному сайті  міської ради.

 

 

Міський голова                                                 Володимир Корженьовський

 

 

                                                                             Додаток 1

                                                                                                 до рішення _____сесії

                                                                                                                   6-го демократичного скликання

                                                                                                                від ____.201_р. № __-__/201_

Положення

 

щодо врегулювання земельних відносин до моменту укладання основного договору оренди земельної ділянки

 

1.  Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України,  Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993р. «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» та інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

2.  Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки розроблено з метою врегулювання відносин Тлумацької міської ради з юридичними та фізичними особами на період здійснення виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки і до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, для захисту від непослідовних контрагентів і скорочення термінів укладання договорів оренди земельних ділянок.

3.  На підставі рішення міської ради про надання дозволу на проведення робіт із землеустрою, власники і орендарі будівель і споруд, після одержання їх у власність або оренду, протягом місяця після прийняття цього рішення обов’язково повинні укласти попередній договір щодо укладання договору оренди земельної ділянки в майбутньому (далі – попередній договір, додаток 2).

4.  Попередній договір діє з моменту його підписання, а фінансові нарахування по ньому здійснюються з дати прийняття рішення про його укладення до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки (основного договору) або спливу максимального терміну дії попереднього договору, який встановлюється в 11 місяців та зобов’язує майбутнього орендодавця та майбутнього орендаря в термін дії попереднього договору укласти договір оренди земельної ділянки.

За домовленістю сторін фінансові нарахування по попередньому договору можуть здійснюватися за попередній період фактичного використання земельної ділянки, який передує даті прийняття радою рішення.

При виготовленні технічної документації щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельні ділянки, попередній договір укладається на площу, що визначена договором оренди попереднього землекористувача.

     При виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок попередній договір укладається на орієнтовну площу, що підтверджена плановими матеріалами і схемами, виготовленими землевпорядником міської ради за результатами роботи постійної земельної погоджувальної комісії,  та вказана в рішенні міської ради.

     Зобов’язати юридичних та фізичних осіб в 5-ти денний термін з моменту укладання попереднього договору надати його копію в Тлумацьке відділення Тисменицького МДПІ.

     Спір щодо невчасного укладання попереднього договору оренди та невчасне внесення змін до нього сторони вирішують в судовому порядку.

     У термін одинадцять місяців майбутні орендарі  зобов’язані:

   - укласти договір на розроблення документації із землеустрою з розробником (юридичною або фізичною особою, яка отримала  ліцензію на проведення робіт відповідно до діючого законодавства);

   - контролювати строк виконання робіт;

   - не пізніше 30-го числа дев’ятого місяця з дня укладання попереднього договору надати до Тлумацької міської ради проект із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки для подальшої підготовки проекту рішення про затвердження документації із землеустрою та надання в оренду земельної ділянки.

5.  Для укладання попереднього договору особа, якій надано дозвіл на розроблення землевпорядної документації, надає на ім’я міського голови заяву про укладання попереднього договору .

6.  До заяви про укладання Попереднього договору особа  надає такі документи:

   - для фізичних осіб – копія 1, 2, 11 сторінки паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного коду;

   - для фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності ФОП) – копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду (у разі наявності).

     Юридичні особи – довідку про включення до ЄДРПОУ, копію установчих документів, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду (у разі наявності).

7. На підставі заяви та наданих документів головний спеціаліст із земельних відносин міської ради готує проект рішення та  попереднього договору.

8. У випадку, коли майбутній орендар необґрунтовано (без поважних причин) ухиляється від укладення договору оренди (основного договору) земельної ділянки, майбутній орендодавець має право звернутися з вимогою про спонукання до укладення договору та про відшкодування збитків, завданих таким простроченням, у вигляді сплати неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених міською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за період прострочення та результатами роботи відповідної комісії, створеної для визначення розміру збитків.

9.  У випадку, якщо внаслідок ухилення (прострочення) однієї із сторін друга сторона втратила інтерес щодо укладення основного договору, вона відповідно до ст. 612 ЦКУ може відмовитися від укладення основного договору і вимагати відшкодування збитків (ст. 623 ЦКУ), відповідно:

Орендар -  у розмірі понесених витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки;

Орендодавець – у розмірі неодержаної орендної плати, визначеної згідно затверджених міською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з дати укладання попереднього договору до дати прийняття міською радою відповідного рішення.

10. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї (договору оренди земельної ділянки), та державної реєстрації забороняється.

11. Це Положення підлягає затвердженню на сесії міської ради, і є підставою  для затвердження типового «Попереднього Договору оренди земельної ділянки»

12. При підготовці чергових рішень сесії міської  ради, вимоги  цього  Положення  є обов’язковою складовою умов  надання  земельних ділянок в оренду.

13. Рекомендувати відділу Держкомзему у м. Тлумач Івано-Франківської області, відділу   архітектури та містобудування Тлумацької РДА,  виконкому Тлумацької міської ради   при   здійсненні  операцій щодо оформлення документації на право користування земельними  ділянками, реєстрації нерухомого  майна, дозволів на  реконструкцію   приміщень, прийнятті в експлуатацію будівель, наданні довідок про нормативну грошову  оцінку земельних ділянок,  здачі  звітності  по сплаті  земельних платежів – вимагати виконання умов цього Положення.

 

Секретар міської ради                                       Володимир Салітра

 

                                                                             Додаток 2

                                                                                                 до рішення _____ сесії

                                                                                                                   6-го демократичного скликання

                                                                                                                від _____.201_р. № __-__/201_

 

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

 

 №_________________________

щодо укладення  договору оренди земельної ділянки у майбутньому

 

м. Тлумач                                                                             « _____ » __________201__ року

 

Тлумацька міська рада в особі міського голови  ____________________________, який діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі «Орендодавець», з однієї  сторони, та _________________________________  в особі _______________________, надалі «Орендар», з іншої сторони (далі-Сторони), уклали  цей Попередній договір,(надалі-Договір) про наступне;

Сторони підтверджують, що відносини, які склалися між ними стали підставою у майбутньому для укладення договору (основного договору)оренди земельної ділянки, яка належить територіальній громаді м. Тлумач.

Сторони визнають, що наступним етапом має стати укладання договору оренди земельної ділянки(основний Договір).

Основний договір оренди земельної ділянки повинен містити істотні умови, передбачені типовим договором оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 220 від 03.03.2004.

 1. Предмет договору

1.  Орендодавець  на підставі рішення міської ради №___________від __________________ та відповідно до «Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладення договору оренди земельної ділянки» надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку _______________ для _______________________________, яка знаходиться по вулиці _______________ в м. Тлумач, Івано-Франківської області.

 2. Об’єкт оренди

2.1.В оренду передається земельна ділянка загальною  площею________ га,( в тому числі забудовані землі Тлумацької міської ради _____________ кв.м., які використовуються у виробничих цілях).

2.2.На земельній ділянці знаходиться ______________________, який належить _____________________________ на підставі договору купівлі-продажу від __________________про що свідчить витяг з державного реєстру прав власності на нерухоме майно № ____________ від ____________

2.3.Земельна ділянка передається в оренду без будівель.

2.4.Нормативна грошова оцінка становить ____________ грн.____коп.    (Додаток 1)

2.5.Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

2.6.Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини відсутні.                               

 3. Строк дії договору

3.1. Цей Попередній договір укладено згідно ст. 635 Цивільного кодексу України і він діє до укладення Основного договору  «____» _____________ 201__ року.

 

Попередній договір діє з моменту його підписання та реєстрації і до моменту державної реєстрації основного договору оренди земельної ділянки та зобов’язує майбутнього орендодавця та майбутнього орендаря в термін 12 місяців укласти та зареєструвати відповідно до закону Основний договір оренди земельної ділянки.

4. Орендна плата

4.1.Орендна плата на об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності),по Договору за рік становить _____% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки  та  вноситься Орендарем  щомісяця у  грошовій формі у розмірі 1/12 частини річної плати  ______грн. _____ коп. з подальшим  врахуванням індексації  нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка проводиться щорічно відповідно до законодавства.

4.2.Обчислення розміру орендної плати за землю  здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

4.3.Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

4.4.Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати не допускається.

4.5.Розмір орендної плати переглядається у разі:

4.5.1.зміни умов господарювання, передбачених Договором;

4.5.2.зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, в тому числі інфляції,  зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

4.5.3.погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

4.5.4.в інших випадках, передбачених законом.

4.6.У разі невнесення орендної плати у строки, визначенні цим Договором, пеня нараховується на суму   боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого  боргу або на день його(його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

 5. Умови використання земельної ділянки

5.1.Земельна ділянка передається в оренду для _______________________________________.

5.2.Цільове призначення земельної ділянки – виробниче використання – (згідно УКЦВЗ _________________________________________________).

5.3.Умови збереження стану об’єкта оренди  – орендована земельна ділянка після закінчення дії Договору повинна знаходиться не в гіршому стані, як до підписання договору.

 6.  Умови і строки передачі земельної  ділянки в оренду

6.1.Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленням технічної документації із землеустрою, що є умовою для  укладання договору оренди земельної ділянки  між Тлумацькою міською радою та ________________________________________.

6.2.Підставою для  розроблення технічної документації із землеустрою є рішення Тлумацької міської ради від «___» ___________ 20__ року ( ___-а сесія, _____ скликання).

 

6.3.Інші умови передачі земельної ділянки в оренду: Рішення Тлумацької міської ради від «____»__________  20___року ( ___-а сесія  _______-го скликання – додається).

6.4.Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється в день державної реєстрації цього Договору за актом її приймання – передачі.

7. Умови повернення земельної ділянки

7.1.Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані не гіршому порівняно з тим, у якому він  одержав  її в оренду. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами; у  разі недосягнення  сторонами згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

7.2.Здійснені Орендарем  без згоди  Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій земельній ділянці  не підлягають відшкодуванню.

7.3.Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі,  підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки  відшкодування Орендарю витрат за проведені ними поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

7.4.Орендарь має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим Договором.

7.5.Збитками вважаються:

7.5.1.фактичні витрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен  здійснити для відновлення своїх порушених прав;

7.5.2.доходи, які Орендар міг би  реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов Договору;

7.5.3.Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

 8. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

8.1.На орендовану земельну  ділянку не встановлено сервітути та обмеження (обтяження).

 9. Інші права та обов’язки сторін

9.1.Права Орендодавця:

9.1.1.Орендодавець має право вимагати від Орендаря:

-  використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з Договором оренди;

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

– дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

– своєчасного внесення орендної плати.

- виконання  заходів  благоустрою міста (згідно додатку № 2);

9.1.2.Орендодавець має безперешкодний доступ до орендованої земельної ділянки.

9.2. Обов’язки Орендодавця:

9.2.1.після підписання сторонами цього Договору в день  його державної реєстрації  передати земельну ділянку в користування Орендарів.

9.2.2. передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам Договору оренди;

9.2.3. при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

9.2.4. не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

9.2.5. відшкодувати Орендарю  капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося Орендарем за згодою Орендодавця;

9.2.6. попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.

9.3. Права Орендаря:

9.3.1.самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

9.3.2. мати достовірну інформацію про стан земельної ділянки та наявність прав третіх осіб.

9.3.3. за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку   будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

9.3.5. здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою Орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

9.3.6. Орендована земельна  ділянка або її частина може передаватися  Орендарем  у суборенду без зміни  цільового  призначення  за письмовою згодою Орендодавця. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки   припиняється.

9.4. Обов’язки Орендаря:

9.4.1.приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені Договором оренди землі;

9.4.2.використовувати земельну ділянку тільки за призначенням, для якого вона надана в користування згідно цього Договору;

9.4.3.виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або Договором оренди;

9.4.4. у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію даного Договору  територіальному органу державної податкової служби;

9.4.5.своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату;

9.4.6.додержуватися санітарного, екологічного та протипожежного режимів використання земельної ділянки;

9.4.7.зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

9.4.8. не порушувати права власників інших земельних ділянок і землекористувачів;

9.4.9.додержувати правил добросусідства;

9.4.10.не чинити перешкод у проведенні до суміжної земельної ділянки необхідних комунікацій;

9.4.11.вживати заходів до недопущення можливості стоку дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мінеральних добрив на суміжну земельну ділянку.

9.4.12.Орендар зобов’язаний заключити договір з комунальним підприємством Тлумацьке МКГ на вивезення сміття не пізніше ніж в п’ятиденний термін після державної реєстрації даного Договору.

 10.Ризик випадкового знищення або  пошкодження  об’єкта оренди чи його частини

10.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження  об’єкта оренди чи його частини несе Орендар.

 11. Страхування об’єкта оренди

11.1. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає страхуванню на весь період дії цього договору. Страхування об’єкта оренди здійснює  Орендар.

11.2. Сторони  домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку Орендарем, Орендодавець може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

12. Зміна умов Договору і припинення його дії

12.1. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін, у разі недосягнення згоди щодо змін умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

12.2. Дія Договору припиняється у разі:

12.2.1.закінчення строку, на який його було укладено;

12.2.2.придбання Орендарем  земельної ділянки у власність;

12.2.3.викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

12.2.4.ліквідації юридичної особи – Орендаря;

12.2.5.Договір припиняється також в інших випадках, передбаченим законом.

12.3.Дія Договору припиняється шляхом його розірвання за:

12.3.1.взаємною згодою;

12.3.2.рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених Договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використання, а також з інших підстав, визначених законом.

12.4.В разі не виконання пунктів 9.1, 9.4 даного Договору Орендодавець письмово попереджує Орендаря в двотижневий термін про можливість розірвання Договору оренди землі в спосіб, встановлений  умовами Договору чи відповідно  до норм чинного законодавства.

12.5.Розірвання  Договору  оренди землі в односторонньому порядку  не допускається.

12.6.Перехід права власності на орендовану ділянку до другої особи  або реорганізація Орендаря е є підставою для зміни  умов або розірвання  Договору;

12.7. Право  на  оренду земельної ділянки  не  може  бути  відчужено  її  Орендарем  іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.

 13. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

13.1. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Договору.

13.2 Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняться від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.   

14. Прикінцеві положення

14.1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами  і діє до моменту укладання Основного договору.

Договір укладено у трьох  примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий в Орендаря, третій  – в органі, який провів його державну реєстрацію – ві /pдділі Держкомзему  у м. Малині Житомирської області.

Невід’ємними частинами договору є:

- план або схема земельної ділянки;

- кадастровий план земельної ділянки;

- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- акт приймання-передачі об’єкта оренди.

 

15. Реквізити сторін:Орендодавець:

 

Тлумацька міська рада в особі міського голови    Корженьовського Володимира М.

Код 04054234

УДКСУ в Тлумацькому р-ні

МФО 836014

 

 

Орендар:

 

___________________________________

 

 

М.П.  

 

 

 

 

Договір зареєстрований у відділі обліку та звітності Тлумацької міської ради

 

«___ »________________ 201__ р.           за № _______________________

 

 

М.П.

                                                                  

 

 

АКТ

 

приймання – передачі об’єкта оренди

 

до договору № _________________ від        « ____ »___________ 201___ року

 

Ми, нижче підписані, Орендодавець Тлумацька міська рада в особі міського голови Корженьовського Володимира михайловича, з однієї сторони, та Орендар  ________________________ в особі _____________________________, з іншої сторони, склали цей акт у тому, що Орендодавець передав, а Орендар прийняв  об’єкт оренди, який знаходиться за адресою:

вулиця  ___________________________ у місті  Тлумач, Івано-Франківської області, та який повністю задовольняє Орендаря. Об’єкт оренди передав:

 

Тлумацька міська рада в особі міського голови

 

____________________ Корженьовський В.М.

 

М.П. 

 

 

Об’єкт оренди прийняв:

 

_______________________

 

 

М.П.