Порядок затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою та надання земельної ділянки комунальної власності у постійне користування


 

Порядок  (Алгоритм)

затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою  та надання  земельної ділянки комунальної власності у постійне користування

 

Розроблено у відповідності до Земельного кодексу України (ст.12, 92,122,123,125, 126, 186 та ч.12 Перехідних положень),  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.. 26, 31, 33), Закону України «Про землеустрій» (ст.25,30), Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ст.7.

 

               Підприємства,  установи  та  організації,  що  належать до державної та комунальної власності;  громадські організації 
інвалідів України,  їх підприємства (об'єднання), установи та організації;  релігійні  організації  України, статути (положення) яких 
зареєстровано   у  встановленому  законом  порядку,  виключно  для будівництва   і   обслуговування   культових  та  інших  будівель, 
необхідних  для забезпечення їх діяльності, які отримали рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
щодо складання документів, що підтверджують право користування земельною ділянкою замовляє у ліцензованій проектній організації  технічну
 документацію, для чого укладає з виконавцем відповідний договір.  
1. Для отримання рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у постійне користування  відповідні установи і 
організації, які користуються правом постійного користування земельними ділянками , передбачене ст.92 Земельного кодексу України  подають
 державному адміністратору або представнику органу місцевого самоврядування пакет документів, до складу якого входять :
- заява на імя міського (сільського, селищного) голови;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію субєкта господарювання;
- технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою. 

2. Державний адміністратор реєструє заяву та документи, що додаються до неї, оформляє опис документів і видає заявнику, а не пізніше наступного робочого дня передає вхідний пакет документів до органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, міської ради).

3.  Міський голова не пізніше наступного робочого дня після отримання звернення направляє його відповідальній особі (землевпоряднику) для 
вивчення та підготовки проекту рішення  міської ради.
4. Клопотання заявника з документами, що додаються до нього, проект рішення підготовлений відповідальним працівником виконавчого комітету 
міської ради (землевпорядником) подаються на розгляд постійної комісії з питань містобудування та регулювання земельних відносин, яка надає
 відповідний висновок.
5. Проект рішення міської ради,  клопотання заявника з документами, що додаються до нього, висновок постійної комісії з питань містобудування
 та регулювання  земельних відносин подаються на розгляд міської ради.
6. Міська рада на черговому засіданні, яке проводиться із земельних питань щомісячно, приймає рішення про затвердження технічної документації
 із землеустрою щодо  складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкоюта надання  у постійне користування земельної
 ділянки або мотивовану відмову і наступного дня повідомляє державного адміністратора про прийняте рішення та надсилає державному 
адміністратору копію рішення для доукомплектування дозвільної справи.

 

До вихідного пакету документів входять :

- рішення про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою та надання дозволу  на передачу земельної ділянки в постійне користування.

Термін видачі  рішення – протягом 10 днів з часу прийняття рішення.

Рішення видається безкоштовно.

Підстави відмови : 

Підставою відмови у затвердженні технічної документації із землеустрою може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

 

Витяги із нормативних актів, які врегульовують порядок надання земельних ділянок у постійне користування.

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

     Стаття 26.  Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад      1. Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської,  селищної, 
міської ради вирішуються такі питання:
     34) вирішення  відповідно  до   закону   питань   регулювання земельних відносин;
     35) затвердження  відповідно  до  закону  ставок   земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у 
власності відповідних територіальних громад;
    
 Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва 
     1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     5) визначення    у   встановленому   законодавством   порядку відповідно до рішень ради території,  вибір,  вилучення (викуп)  і надання 
 землі для містобудівних потреб,  визначених містобудівною документацією;
 
     Стаття 33.   Повноваження   у   сфері  регулювання  земельних                   відносин та охорони навколишнього природного  середовища 
     1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
     а) власні (самоврядні) повноваження:
     1) підготовка і внесення  на  розгляд  ради  пропозицій  щодо встановлення   ставки   земельного   податку,  розмірів  плати  за 
користування природними ресурсами,  вилучення  (викупу),  а  також надання під забудову та для інших потреб земель,  що перебувають у 
власності  територіальних  громад;  визначення   в   установленомупорядку   розмірів   відшкодувань  підприємствами,  установами  та 
організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та  інші екологічні збитки;  встановлення платежів за користування 
комунальними  та  санітарними   мережами   відповідних   населених пунктів;

 

Земельний кодекс України.

     Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у
                галузі земельних відносин
     До повноважень  сільських,  селищних,  міських  рад  у галузі
земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
     а) розпорядження землями територіальних громад;

     б) передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
     в) надання   земельних   ділянок  у  користування  із  земель
комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

     г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної
власності відповідно до цього Кодексу;

     ґ) викуп  земельних ділянок для суспільних потреб відповідних
територіальних громад сіл, селищ, міст;
     д) організація землеустрою;
     е) координація   діяльності   місцевих   органів    земельних
ресурсів;
     є) здійснення  контролю  за  використанням та охороною земель
комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  екологічного
законодавства;
     ж) обмеження,  тимчасова  заборона  (зупинення)  використання
земель громадянами і юридичними  особами  у  разі  порушення  ними
вимог земельного законодавства;
     з) підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;
     и) встановлення та зміна меж  районів  у  містах  з  районним
поділом;
     і) інформування  населення  щодо вилучення (викупу),  надання
земельних ділянок;
     ї) внесення пропозицій до районної ради щодо  встановлення  і
зміни меж сіл, селищ, міст;
     й) вирішення земельних спорів;
     к) вирішення   інших   питань  у  галузі  земельних  відносин
відповідно до закону.

               Глава 15 Право користування землею 
     Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою 
     1. Право  постійного  користування  земельною  ділянкою  - це 
право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у 
державній або комунальній власності, без встановлення строку. 
     2.   Права  постійного  користування  земельною  ділянкою  із 
земель державної та комунальної власності набувають: 
     а) підприємства,  установи  та  організації,  що  належать до 
державної та комунальної власності; 
     б) громадські організації інвалідів України,  їх підприємства 
(об'єднання), установи та організації; 
     в)  релігійні  організації  України, статути (положення) яких 
зареєстровано   у  встановленому  законом  порядку,  виключно  для 
будівництва   і   обслуговування   культових  та  інших  будівель, 
необхідних  для забезпечення їх діяльності. 

 

  Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або
                 комунальної власності у користування
     1. Надання   земельних   ділянок  державної  або  комунальної
власності у користування здійснюється на підставі  рішень  органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
     Рішення зазначених  органів  приймається на підставі проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
     зміни цільового призначення земельних ділянок  відповідно  до
закону;
     надання у   користування  земельних  ділянок,  межі  яких  не
встановлені в натурі (на місцевості).
     Надання у   користування   земельної   ділянки,   межі   якої
встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  зміни її цільового
призначення здійснюється на  підставі  технічної  документації  із
землеустрою   щодо   складання   документа,   що  посвідчує  право
користування земельною ділянкою.
     3. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування  в  межах їх повноважень у місячний строк розглядає
клопотання і дає дозвіл на розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки або надає мотивовану відмову у його
наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише
невідповідність   місця  розташування  земельної  ділянки  вимогам
законів,  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
також  генеральних  планів населених пунктів,  іншої містобудівної
документації,  схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань
використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних
утворень,  проектів  землеустрою  щодо   впорядкування   території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
     Забороняється відмова  у  наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  місце розташування
об'єктів  на  яких  погоджено відповідним органом виконавчої влади
або органом місцевого самоврядування згідно із статтею  151  цього
Кодексу.

     Умови і   строки   розроблення   проектів   землеустрою  щодо
відведення земельних  ділянок  визначаються  договором,  укладеним
замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.
Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.
     4. Розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  подається  Комісії  з  розгляду  питань,   пов'язаних   з
погодженням документації із землеустрою.
     Комісія протягом  трьох  тижнів з дня одержання проекту надає
відповідному  органу  виконавчої   влади   чи   органу   місцевого
самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у
його  погодженні.  У  разі  відмови  у  погодженні   проекту   він
повертається заявнику у зазначений у цій частині строк.
     Підставою відмови   у   погодженні  проекту  може  бути  лише
невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.
     У разі  якщо  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної
ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі  землевпорядної
документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного
органу  земельних  ресурсів  для   здійснення   такої   експертизи
відповідно до закону.
     5. У  разі  якщо  місце розташування об'єкта,  розміри і межі
земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови
вилучення (викупу)   цієї  ділянки  погоджені  згідно  з  вимогами
статті 151  цього  Кодексу,  які  під  час   розроблення   проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект
погодженню не підлягає.
     6. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування   у  двотижневий  строк  з  дня  отримання  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки,   а   в   разі
необхідності    здійснення   обов'язкової   державної   експертизи
землевпорядної документації згідно із законом  -  після  отримання
позитивного  висновку такої експертизи приймає рішення про надання
земельної ділянки у користування.
     7. Якщо земельна ділянка надається у  користування  Кабінетом
Міністрів  України,  погоджений проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  подається   відповідно   до   Ради   міністрів
Автономної     Республіки    Крим,    обласних,    Київської    та
Севастопольської міських державних адміністрацій,  які розглядають
його  і  в  місячний  строк  подають  зазначений  проект із своїми
пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
     8. Якщо земельна ділянка надається у  користування  Верховною
Радою  Автономної  Республіки Крим,  погоджений проект землеустрою
щодо відведення земельної  ділянки  подається  до  Ради  міністрів
Автономної Республіки Крим,  яка розглядає його і в місячний строк
подає зазначений проект із своїми пропозиціями до  Верховної  Ради
Автономної Республіки Крим.
     9. Рішенням  про  надання земельної ділянки у користування за
проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:
     затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки;
     вилучення земельних    ділянок    у    землекористувачів   із
затвердженням   умов   вилучення   земельних   ділянок   (у   разі
необхідності);
     надання земельної  ділянки особі у користування з визначенням
умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у
разі     необхідності)     вимог    щодо    відшкодування    втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
     10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки може бути лише його невідповідність
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів.
     11. Відмова  органу  виконавчої  влади  чи  органу  місцевого
самоврядування у наданні  земельної  ділянки  у  користування  або
залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

   Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку      Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право
 оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
 

     Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну
                 ділянку
     1. Право   власності   на   земельну   ділянку  посвідчується
державним актом,  крім випадків,  визначених частиною другою  цієї
статті.
     2. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із
земель  приватної  власності   без   зміни   її   меж,   цільового
призначення, посвідчується:
     а) цивільно-правовою   угодою   щодо   відчуження   земельної
ділянки,  укладеною  в  порядку,  встановленому  законом,  у  разі
набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;
     б) свідоцтвом про право на спадщину.
     3. Право    постійного    користування   земельною   ділянкою
посвідчується державним актом  на  право  постійного  користування
земельною ділянкою.
     4. Форми  державних  актів  на  право  власності  на земельну
ділянку,  право   постійного   користування   земельною   ділянкою
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
     5. Право  оренди  земельної  ділянки  посвідчується договором
оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.
     6. При  набутті  права  власності  на  земельну  ділянку   на
підставі  документів,  визначених  частиною  другою  цієї  статті,
державний  акт  на  право  власності  на  земельну   ділянку,   що
відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся
перехід права власності на  земельну  ділянку,  в  кожному  такому
випадку відчуження земельної ділянки.
     На державному  акті  про  право власності на земельну ділянку
нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює
державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять
відмітку  про  відчуження   земельної   ділянки   із   зазначенням
документа, на підставі якого відбулося відчуження.
     Орган, який  здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх
обмежень,  робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку
на   підставі   документа   про   її   відчуження,  складеного  та
посвідченого  в  порядку,  встановленому  законом,   протягом   14
календарних  днів  з  дня  подання  до  цього  органу  зазначеного
документа.  Забороняється  вимагати  для  здійснення  відмітки  та
державної  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обмежень
документи, не передбачені цією статтею.
     У разі  зміни  співвласника  або   набуття   права   спільної
власності  на  земельну  ділянку  орган,  який  здійснює  державну
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх  обмежень,  також  вносить
зміни  до  державного  акта  на  право  власності  на  землю  щодо
співвласників земельної ділянки.
     7. Відчуження частини земельної ділянки  з  виділенням  її  в
окрему  земельну ділянку здійснюється після отримання її власником
державного акта,  що посвідчує право власності на сформовану  нову
земельну ділянку.
     8. У разі якщо державним актом на право власності на земельну
ділянку було посвідчено  право  власності  на  декілька  земельних
ділянок,  відчуження  однієї  з  цих  ділянок  здійснюється  після
виготовлення державного акта,  що  посвідчує  право  власності  на
кожну з цих ділянок.
     9. Державний  акт  на  право  власності  та  право постійного
користування  земельною  ділянкою  видається  на   одну   земельну
ділянку.
     Право постійного  користування на декілька земельних ділянок,
наданих  під  будівництво  та  обслуговування  лінійних   об'єктів
(доріг,  трубопроводів,  ліній  електропередачі та зв'язку),  може
посвідчуватися одним державним актом.

 

Закон України «Про землеустрій»

         Стаття 25. Документація із землеустрою      Документація із  землеустрою розробляється у вигляді програм, схем,  проектів, 
 спеціальних тематичних карт,  атласів, технічної документації.      Види документації із землеустрою:     а) загальнодержавні  й регіональні
 (республіканські) програми використання та охорони земель;      б) схеми  землеустрою  і   техніко-економічні   обґрунтування використання
   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних утворень;      в) проекти  землеустрою  щодо  встановлення   і   зміни   меж 
адміністративно-територіальних утворень;      г) проекти  землеустрою  щодо  організації і встановлення меж територій природно-заповідного
 фонду та  іншого  природоохоронного призначення,  оздоровчого,  рекреаційного  та історико-культурного призначення;      ґ) проекти 
землеустрою  щодо  формування  земель  комунальної власності  територіальних  громад  і  проекти  розмежування земель державної та 
комунальної власності населених пунктів;      д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;      е) проекти землеустрою щодо створення нових та  впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;      є) проекти  землеустрою,  що  забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;      ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;      з) робочі  проекти  землеустрою  щодо рекультивації порушених земель,  землювання малопродуктивних  угідь,  захисту  земель  від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами,  радіоактивними  та  хімічними  речовинами,  покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі - робочі проекти землеустрою);      и) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);      і) технічна  документація  із  землеустрою   щодо   складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;      ї) спеціальні  тематичні  карти  і  атласи стану земель та їх використання.      Стаття 30. Погодження і затвердження документації із                 землеустрою      Погодження і   затвердження   документації   із   землеустрою проводиться  в  порядку,  встановленому Земельним кодексом України ( 2768-14 ), цим Законом та іншими законами України. 
 
                                               
 
                     
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
                    
 
 
                      Тлумацькому міському голові
                      В.М. Корженьовському
 
 
 
 
                       ЗАЯВА 
     Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", ст.92, 123 Земельного кодексу України
 прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою та 
надати у постійне користування земельну ділянку    для розміщення та обслуговування ______________________________________________                                              
(об'єкт, на який видається документ)
 
__________________________________________________________________________(місцезнаходження (адреса) об'єкта,  на який видається документ)
___________________________________________________________________________________________________   (вид діяльності згідно з КВЕД)
__________________________________________________(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвище
___________________________________________________________________________________________________          фізичної особи - підприємця)
___________________________________________________________________________________________________(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
________________________________ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)
_______________________________(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
____________________________________________________(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання   фізичної особи - підприємця) 
         _______________________                          ________________            (телефон)                  (телефакс) 
"___" ____________ 200_ р.       __________________________________________                                         

                                                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи -    

                                                                          підприємця, уповноваженої особи)
                                                                                                                                                                                                       

Документи, що додаються  до заяви:

 

-   копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

-   копія  установчих  документів  для  юридичних осіб;

-   технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою.

 

 

Заповнюється адміністратором: 
 
 
"___" ____________ 200_ р.         
   |(дата надходження заяви)          Реєстраційний номер_______________
 
_____________________           ___________________________________
        (підпис)                           (ініціали та прізвище адміністратора
                                                         

       

                                                              

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківської області

Тлумацького районуРішення

________сесії Тлумацької міської ради шостого  демократичного скликання

 

від «____»__________ 2011 року

№_______-______/2011

м.Тлумач

 

Про надання земельної ділянки

у постійне користування

 

      Розглянувши клопотання, технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою комунального (державного) підприємства______________________________________  про надання земельної  ділянки у постійне користування, керуючись ст..12, 92, 122, 123, 186, 186-1 та п.12 Перехідних положень   Земельного Кодексу України, ст.26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                         вирішила :

 

  1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою комунальному підприємству __________________________,  для ___________________________________

___________________________________________________________________________

 

2.  Надати   комунальному підприємству _______________________________  земельну ділянку у м.Тлумач, вул.. _____________________ площею ____________ га  у постійне користування.

 

3.  Комунальному підприємству ____________________________  виготовити державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  у двох примірниках та зареєструвати у відповідності до чинного законодавства;

 

4. Контроль за виконанням   рішення  покласти на постійну комісію з питань містобудування та регулювання земельних відносин.

 

 

 

Міський  голова                                                                        Володимир Корженьовський