Порядок видачі рішення про надання земельної ділянки комунальної власності в оренду за проектами землеустрою


 

Порядок  (Алгоритм)

видачі рішення про надання земельної ділянки комунальної власності

в оренду за проектами землеустрою

Розроблено у відповідності до Земельного кодексу України (ст.12,122,123,124,134,151,186,п.12 Перехідних положень),  Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ст.7, ст.288 Податкового кодексу України,  Закону України „Про оренду землі”, ст.26,33,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

1.  Суб’єкти господарювання, громадяни, які мають на правах приватної власності  об’єкти нерухомості і бажають отримати земельну ділянку для їх обслуговування  в оренду,  розробили і погодили  відповідно  ст.186-1 Земельного кодексу України проект землеустрою  подають  державному адміністратору або представнику органу місцевого самоврядування пакет документів, до складу якого входять  :

 

-  заява на ім’я міського голови про видачу рішення на передачу в оренду земельної ділянки за типовою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р. №778;

-  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
-   копія  установчих  документів  для  юридичних осіб,  а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу;

-  проект відведення земельної ділянки;

-  висновок про погодження проекту відведення земельної ділянки  комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою;

  • позитивний висновок державної землевпорядної експертизи проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки (у разі необхідності) .

2. Державний адміністратор реєструє заяву та документи, що додаються до неї, оформляє опис документів і видає заявнику, а не пізніше наступного робочого дня передає вхідний пакет документів до органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, міської ради).

3. Міський голова не пізніше наступного робочого дня після отримання звернення направляє його відповідальній особі (землевпоряднику) 
для вивчення та підготовки проекту рішення  міської ради.
4. Клопотання заявника з документами, що додаються до нього, проект рішення підготовлений відповідальним працівником виконавчого комітету
 міської ради (землевпорядником) подаються на розгляд постійної комісії з питань містобудування та регулювання земельних відносин, яка 
надає відповідний висновок.
5. Проект рішення міської ради,  клопотання заявника з документами, що додаються до нього, висновок постійної комісії з питань 
містобудування та регулювання  земельних відносин подаються на розгляд міської ради.

5.  Міська рада на черговому засіданні, яке проводиться із земельних питань щомісячно приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду і  наступного дня повідомляє державного адміністратора про прийняте рішення та надсилає йому копію рішення для доукомплектування справи.

 

До вихідного пакету документів входять :

- рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду.

Термін видачі  рішення – протягом 10 днів з часу прийняття рішення але не пізніше  місяця з часу подання пакету документів до органу місцевого самоврядування.

Рішення видається безкоштовно.

Підстави відмови  :

  • до органу місцевого самоврядування подано неповний комплект документів;
  • у документах виявлено недостовірні дані.

     Підставою відмови   у   погодженні  проекту  може  бути  лише
невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.
 

Витяги із нормативних актів , які врегульовують видачу  дозвільних  документів щодо передачі в оренду  земельних ділянок.

 

Земельний кодекс України.     

     Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або
                 комунальної власності у користування
     1. Надання   земельних   ділянок  державної  або  комунальної
власності у користування здійснюється на підставі  рішень  органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
     Рішення зазначених  органів  приймається на підставі проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
     зміни цільового призначення земельних ділянок  відповідно  до
закону;
     надання у   користування  земельних  ділянок,  межі  яких  не
встановлені в натурі (на місцевості).
     Надання у   користування   земельної   ділянки,   межі   якої
встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  зміни її цільового
призначення здійснюється на  підставі  технічної  документації  із
землеустрою   щодо   складання   документа,   що  посвідчує  право
користування земельною ділянкою.
     3. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування  в  межах їх повноважень у місячний строк розглядає
клопотання і дає дозвіл на розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки або надає мотивовану відмову у його
наданні.
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише
невідповідність   місця  розташування  земельної  ділянки  вимогам
законів,  прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
також  генеральних  планів населених пунктів,  іншої містобудівної
документації,  схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань
використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних
утворень,  проектів  землеустрою  щодо   впорядкування   території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

     Забороняється відмова  у  наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок,  місце розташування
об'єктів  на  яких  погоджено відповідним органом виконавчої влади
або органом місцевого самоврядування згідно із статтею  151  цього
Кодексу.
     Умови і   строки   розроблення   проектів   землеустрою  щодо
відведення земельних  ділянок  визначаються  договором,  укладеним
замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.
Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.
     4. Розроблений  проект  землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  подається  Комісії  з  розгляду  питань,   пов'язаних   з
погодженням документації із землеустрою.
     Комісія протягом  трьох  тижнів з дня одержання проекту надає
відповідному  органу  виконавчої   влади   чи   органу   місцевого
самоврядування свій висновок щодо погодження проекту або відмови у
його  погодженні.  У  разі  відмови  у  погодженні   проекту   він
повертається заявнику у зазначений у цій частині строк.
     Підставою відмови   у   погодженні  проекту  може  бути  лише
невідповідність  його  положень  вимогам  законів   та   прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.
     У разі  якщо  проект  землеустрою  щодо  відведення земельної
ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі  землевпорядної
документації, погоджений проект подається Комісією до відповідного
органу  земельних  ресурсів  для   здійснення   такої   експертизи
відповідно до закону.
     5. У  разі  якщо  місце розташування об'єкта,  розміри і межі
земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови
вилучення (викупу)   цієї  ділянки  погоджені  згідно  з  вимогами
статті 151  цього  Кодексу,  які  під  час   розроблення   проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект
погодженню не підлягає.
     6. Відповідний орган виконавчої  влади  або  орган  місцевого
самоврядування   у  двотижневий  строк  з  дня  отримання  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної   ділянки,   а   в   разі
необхідності    здійснення   обов'язкової   державної   експертизи
землевпорядної документації згідно із законом  -  після  отримання
позитивного  висновку такої експертизи приймає рішення про надання
земельної ділянки у користування.
     7. Якщо земельна ділянка надається у  користування  Кабінетом
Міністрів  України,  погоджений проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  подається   відповідно   до   Ради   міністрів
Автономної     Республіки    Крим,    обласних,    Київської    та
Севастопольської міських державних адміністрацій,  які розглядають
його  і  в  місячний  строк  подають  зазначений  проект із своїми
пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
     8. Якщо земельна ділянка надається у  користування  Верховною
Радою  Автономної  Республіки Крим,  погоджений проект землеустрою
щодо відведення земельної  ділянки  подається  до  Ради  міністрів
Автономної Республіки Крим,  яка розглядає його і в місячний строк
подає зазначений проект із своїми пропозиціями до  Верховної  Ради
Автономної Республіки Крим.
     9. Рішенням  про  надання земельної ділянки у користування за
проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:
     затвердження проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки;
     вилучення земельних    ділянок    у    землекористувачів   із
затвердженням   умов   вилучення   земельних   ділянок   (у   разі
необхідності);
     надання земельної  ділянки особі у користування з визначенням
умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у
разі     необхідності)     вимог    щодо    відшкодування    втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
     10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки може бути лише його невідповідність
вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів.
     11. Відмова  органу  виконавчої  влади  чи  органу  місцевого
самоврядування у наданні  земельної  ділянки  у  користування  або
залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.
{  Стаття  123  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 1119-IV
( 1119-15 ) від 11.07.2003; в редакції Законів N 509-VI ( 509-17 )
від 16.09.2008, N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009 }
Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду
     1. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у
державній  або  комунальній  власності,  здійснюється  на підставі
рішення відповідного органу виконавчої влади або органу  місцевого
самоврядування  чи договору купівлі-продажу права оренди земельної
ділянки (у разі продажу права оренди)  шляхом  укладення  договору
оренди земельної ділянки.
     2. Передача  в  оренду  земельних  ділянок,  що перебувають у
державній або комунальній власності,  здійснюється за результатами
проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами
другою, третьою статті 134 цього Кодексу.
     3. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у
державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам,
визначеним частинами другою,  третьою статті  134  цього  Кодексу,
здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.
     4. Передача  в  оренду  земельних  ділянок,  що перебувають у
власності громадян і юридичних  осіб,  здійснюється  за  договором
оренди між власником земельної ділянки і орендарем.  Підставою для
укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір  про
відчуження права оренди.

     Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок  державної чи комунальної власності або прав на     них на конкурентних засадах 
(земельних торгах)      1. Земельні ділянки державної чи  комунальної  власності  або права  на  них (оренда,  суперфіцій,  емфітевзис), 
 у тому числі з розташованими на них  об'єктами  нерухомого  майна  державної  або комунальної  власності,  підлягають  продажу  окремими
  лотами  на конкурентних   засадах   (земельних   торгах),   крім    випадків, встановлених частиною другою цієї статті.      2. Не  
підлягають  продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи  комунальної  власності  або права на них 
у разі:      розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, що перебувають  у  власності  громадян,  юридичних  осіб,  в 
 яких відсутні акції (частки,  паї),  що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого  на  земельній  ділянці  
нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;      використання земельних  ділянок  для  користування надрами та 
спеціального водокористування відповідно до отриманих  спеціальних дозволів (ліцензій);      використання релігійними  організаціями,  
які  легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;      перебування в користуванні земельних ділянок або 
розташованих на них будівель підприємств,  установ та організацій,  що належать до державної та комунальної власності,  підприємств і 
 громадських організацій   у   сферах   культури   і  мистецтв  (у  тому  числі національних творчих спілок);      розміщення 
дипломатичних та прирівняних до них  представництв іноземних  держав  і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;     
 будівництва та обслуговування лінійних об'єктів  транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, 
ліній електропередачі,  аеропортів,  нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо);      проведення комплексної реконструкції
 кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;      будівництва соціального та доступного житла;
     будівництва   об'єктів,   передбачених   Державною   цільовою програмою підготовки та проведення  в  Україні  фінальної  частини
 чемпіонату Європи 2012 року з футболу,  що фінансується за рахунок державного  чи  місцевих  бюджетів.  {  Частину  другу  статті 134 
доповнено  абзацом десятим згідно із Законом N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009}      3. Земельні  торги  не  проводяться  при  наданні
  (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34, 36 та 121 цього Кодексу.
  
   Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку      Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування 
та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
 
     Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну                  ділянку      1. Право   власності   на   земельну  
 ділянку  посвідчується державним актом,  крім випадків,  визначених частиною другою  цієї статті.      2. Право власності на земельну
 ділянку, набуту у власність із земель  приватної  власності   без   зміни   її   меж,   цільового призначення, посвідчується:      
а) цивільно-правовою   угодою   щодо   відчуження   земельної ділянки,  укладеною  в  порядку,  встановленому  законом,  у  разі набуття
 права власності на земельну ділянку за такою угодою;      б) свідоцтвом про право на спадщину.      3. Право    постійного    
користування   земельною   ділянкою посвідчується державним актом  на  право  постійного  користування земельною ділянкою.      
4. Форми  державних  актів  на  право  власності  на земельну ділянку,  право   постійного   користування   земельною   ділянкою 
затверджуються Кабінетом Міністрів України.      5. Право  оренди  земельної  ділянки  посвідчується договором оренди землі, 
зареєстрованим відповідно до закону.      6. При  набутті  права  власності  на  земельну  ділянку   на підставі  документів,  
визначених  частиною  другою  цієї  статті, державний  акт  на  право  власності  на  земельну   ділянку,   що відчужується, долучається
 до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на  земельну  ділянку,  в  кожному  такому випадку відчуження 
земельної ділянки.      На державному  акті  про  право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та 
орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку  про  відчуження   земельної   ділянки
   із   зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження.      Орган, який  здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та
 їх обмежень,  робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на   підставі   документа   про   її   відчуження,  складеного 
 та посвідченого  в  порядку,  встановленому  законом,   протягом   14 календарних  днів  з  дня  подання  до  цього  органу  
зазначеного документа.  Забороняється  вимагати  для  здійснення  відмітки  та державної  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  та  
їх  обмежень документи, не передбачені цією статтею. 
     У разі  зміни  співвласника  або   набуття   права   спільної власності  на  земельну  ділянку  орган,  який  здійснює  державну
 реєстрацію прав на нерухоме майно та їх  обмежень,  також  вносить зміни  до  державного  акта  на  право  власності  на  землю  щодо
 співвласників земельної ділянки.      7. Відчуження частини земельної ділянки  з  виділенням  її  в окрему  земельну ділянку 
здійснюється після отримання її власником державного акта,  що посвідчує право власності на сформовану  нову земельну ділянку.      
8. У разі якщо державним актом на право власності на земельну ділянку було посвідчено  право  власності  на  декілька  земельних 
ділянок,  відчуження  однієї  з  цих  ділянок  здійснюється  після виготовлення державного акта,  що  посвідчує  право  власності  
на кожну з цих ділянок.      9. Державний  акт  на  право  власності  та  право постійного користування  земельною  ділянкою  видається
  на   одну   земельну ділянку.      Право постійного  користування на декілька земельних ділянок, наданих  під  будівництво  та  
обслуговування  лінійних   об'єктів (доріг,  трубопроводів,  ліній  електропередачі та зв'язку),  може посвідчуватися одним державним 
актом.
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тлумацькому міському голові
                                                  В.М.Корженьовському
                                                                                     Гр.. _____________________________
                                                                                     жителя м.Тлумач, вул.._______________
 
                              
 
 
                                   ЗАЯВА 
     Відповідно до  статті ст.124 Земельного кодексу України прошу дати дозвіл на передачу в оренду земельну ділянку для обслуговування
 об’єктів нерухомості, що належать мені на правах приватної власності (свідоцтво на право власності  серія______ № _________ від 
«___»__________20___ р.), площею _______га. у м.Тлумач,
вул.. ___________________________ .
 
 
 
  
 
"___" ____________ 200_ р. _____________________  __________________________                                         

                                                                            підпис                                             Ініціали, Прізвище

 

 

 

 

Документи, що додаються  до заяви:

 

-   копія документа, що посвідчує особу;

-  проект відведення земельної ділянки;

-  висновок про погодження проекту відведення земельної ділянки  комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою;

-  позитивний висновок комплексної державної експертизи (у разі необхідності);

-   довідка органу земельних ресурсів про ціну земельної  ділянки згідно нормативно-грошової оцінки з врахуванням індексації.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Тлумацькому міському голові
В.М. Корженьовському
 
 
 
 
 
                         ЗАЯВА 
     Відповідно до  статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", ст.124 Земельного кодексу України 
прошу надати в оренду земельну ділянку площею ______________ га, для Обслуговування _______________(об'єкт, на який видається документ)
 
___________________________________________________________________(місцезнаходження (адреса) об'єкта,  на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________(вид діяльності згідно з КВЕД)
_________________________________________________________________(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я,
 по батькові та прізвище
_____________________________________________________________________________________фізичної особи - підприємця)
_______________________________________________________________________________________(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
___________________________________________________________________________________________________ ідентифікаційний номер фізичної 
особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)
___________________________________________________________________________________________________     (ім'я, по батькові та прізвище
 керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
___________________________________________________________________________________________________         (місцезнаходження юридичної
 особи/місце проживання   фізичної особи - підприємця) 
         _______________________                          ________________            (телефон)             (телефакс) 
"___" ____________ 200_ р.       __________________________________________                                         

                                                                    (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи -    

                                                                          підприємця, уповноваженої особи)
                                                                                                                                                                                                       

Документи, що додаються  до заяви:

 

-   копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

-   копія  установчих  документів  для  юридичних осіб;

-  проект відведення земельної ділянки;

-  висновок про погодження проекту відведення земельної ділянки  комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою;

-  позитивний висновок комплексної державної експертизи (у разі необхідності);

-   довідка органу земельних ресурсів про ціну земельної  ділянки згідно нормативно-грошової оцінки з врахуванням індексації.

 

 

Заповнюється адміністратором: 
 
 
"___" ____________ 200_ р.         
   |(дата надходження заяви)          Реєстраційний номер_______________
 
_____________________           ___________________________________
        (підпис)                           (ініціали та прізвище адміністратора
                                                         

      

                                                               

 

 

 

  

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківської області

Тлумацького районуРішення

________сесії Тлумацької міської ради шостого  демократичного скликання

 

від «____»__________ 2011 року

№_______-______/2011

м.Тлумач

 

Про надання земельної ділянкив оренду

 

      Розглянувши клопотання, проект відведення земельної ділянки, висновок про погодження проекту відведення земельної ділянки підприємця ______________________________________  жителя м. Тлумач, вул.. _______________________ про надання земельної  ділянки в оренду  для обслуговування _______________________________________________________________,

 

керуючись ст..12, 122, 123, 124, 134, 186, 186-1, п.12 Перехідних положень  Земельного Кодексу України, ст.288 Податкового кодексу України, ст.26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                         вирішила :

 

  1. Затвердити проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки підприємцю__________________________,  жителю м. Тлумач, вул.____________________для ____________________________________________________________________________
  2. Надати  підприємцю _______________________________  земельну ділянку із земель комунальної власності міста (землі_________________)  у м.Тлумач, вул. ________________ площею _____ га в оренду   для _________________________________ терміном на _____ років.
  3. Встановити орендну плату в розмірі __________ грн.. в рік, що становить ______ % від нормативної грошової оцінки землі.
  4.  Підприємцю ____________________________  у термін до трьох місяців заключити договір оренди з виконавчим комітетом Тлумацької міської ради  та зареєструвати в установленому порядку.

 

  1. Контроль за виконанням   рішення  покласти на постійну комісію з питань містобудування та регулювання земельних відносин.

 

 

 

Міський  голова                                                                        Володимир Корженьовський                   

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківської області

Тлумацького районуРішення

________сесії Тлумацької міської ради шостого  демократичного скликання

 

від «____»__________ 2011 року

№_______-______/2011

м.Тлумач

 

Про надання земельної ділянкив оренду

 

      Розглянувши клопотання, проект відведення земельної ділянки, висновок про погодження проекту відведення земельної ділянки  громадянина ____________________________________  жителя м. Тлумач, вул.. _______________________ про надання земельної  ділянки в оренду  для обслуговування _______________________________________________________________,

 

керуючись ст..12, 122, 123, 124, 134, 186,186-1, п.12 Перехідних положень  Земельного Кодексу України, ст.288 Податкового кодексу України, ст.26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                         вирішила :

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо  відведення земельної ділянки гр..________________, жителю м. Тлумач , вул.. __________________  для обслуговування ________________________

__________________________________________________________________________________

 

2.  Надати  гр.. __________________  земельну ділянку в м.Тлумач, вул.._______________ площею _____ га в оренду   для  обслуговування ________________________________________

терміном на _______ років.

3.  Встановити орендну плату в розмірі __________ грн.. в рік, що становить ______ % від нормативної грошової оцінки землі.

4.   Громадянину _______________________ у термін до трьох місяців  заключити договір оренди з виконавчим комітетом Тлумацької міської ради  та зареєструвати в установленому порядку.

 

5. Контроль за виконанням   рішення  покласти на постійну комісію з питань містобудування та регулювання земельних відносин.

 

 

Міський  голова                                                                        Володимир Корженьовський